THE EFFECT OF EXCLUSION OF WHITE-COLLAR WOMEN IN ORGANIZATIONS ON THE INTENTION TO LEAVE


ATALAY E., GÜNDOĞMUŞ E., AYDIN B. Y.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.11, no.4, pp.1835-1853, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to reveal whether the exposure of employees to exclusion has an effect on their intention to leave and whether exclusion differs according to demographic variables. Using the scale developed in the article “The Development and Validation of the Ostracism Scale”, white-collar female employees are excluded in the `` Ferris '' article in order to investigate the exclusion and exposure of white-collar female employees. To measure the employee's turnover intention, the intention to leave the job developed by Wayne, Shore, and Linden (1997) was measured. The study is a quantitative research and SPSS 20 package was used in the analysis of the data. In the study, correlation analysis was performed to determine the relationship between exclusion and intention to leave, and it was determined that there was a positive and significant relationship. The impact of exclusion on intention to quit has been reduced. Apart from the demographic variables, it was shown that the exposure of white-collar female employees to exclusion only depends on seniority. It has also been revealed that the intention to leave the job shows only according to the seniority among demographic variables.
Bu çalışmanın amacı, çalışanların dışlanma davranışına maruz kalmalarının işten ayrılma niyetleri üzerine bir etkisi olup olmadığı ve dışlanmanın demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada beyaz yakalı kadın çalışanların dışlanma durumuna maruz kalmalarını ölçmek amacıyla Ferris’ in “The Development and Validation of the Ostracism Scale” makalesinde geliştirmiş olduğu ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışanların işten ayrılma niyetlerini ölçmek için ise Wayne, Shore ve Linden (1997) geliştirdiği işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır. Çalışma nicel araştırma olup, verilerin analizinde SPSS 20 paketinden faydalanılmıştır. Çalışmada dışlanmanın işten ayrılma niyeti ile ilişkisinin belirlenmesi için korelasyon analizi yapılmış, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Dışlanmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmış ve pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır. Demografik değişkenler açısından bakıldığında ise beyaz yakalı kadın çalışanların dışlanma durumuna maruz kalmalarının yalnızca kıdem duruma göre bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. İşten ayrılma niyetinin de yine sadece demografik değişkenlerden kıdem değişkenine göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur.