Determining the Relationship Between Workplace Bullying Perceptions and Professional Commitment Levels Among New Graduate Nurses


Creative Commons License

TARHAN M., Akbudak M., can m., Kale A.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.217-229, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study aimed to determine the relationship between new graduate nurses’ perceptions of workplace bullying and their levels of professional commitment. Methods: The descriptive-correlational study was conducted with 126 new graduate nurses between April and May 2021 in a foundation university hospital, İstanbul. Data were gathered using a self-administered questionnaire with three sections: A personal information form, a Workplace Bullying Scale, and a Nursing Professional Commitment Scale. The data were analyzed using descriptive tests, the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis H analysis of variance, and the Spearman correlation analysis. Results: Workplace bullying perceptions and professional commitment levels among new graduate nurses were moderate, with median scores of 54.5 (42-65) and 63 (58-72), respectively. New university graduates who were rarely supported by their managers (p<.001), often bullied (p<.01), and often did not want to go to work (p<.001) were significantly more likely to perceive workplace bullying. A weak, negative correlation was found between perceptions of workplace bullying and level of job engagement (rs=-.32; p<.001). Conclusion: The results indicated that workplace bullying perceptions negatively affected the professional commitment levels among new graduate nurses. For the continuity of nursing human resources in the healthcare system, it is crucial to raise the awareness of health professionals, particularly nurse managers, about the transition and prevent workplace bullying through a multidimensional approach.
Amaç: Bu araştırmada, yeni mezun hemşirelerin iş yeri zorbalığı algıları ile mesleki bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki araştırma, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul’da bir vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan 126 yeni mezun hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, İş Yeri Zorbalığı Ölçeği ve Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşan öz bildirime dayalı bir anket formu kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı testler, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis-H varyans analizi ve Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: İş yeri zorbalığı algısı ve mesleki bağlılık düzeyi, sırasıyla 54,5 (42-65) ve 63 (58-72) medyan puanları ile orta düzeyde bulunmuştur. Yönetici hemşireler tarafından az desteklenen (p<,001), sıklıkla zorbalık davranışlarına maruz kalan (p<,01) ve sıklıkla işe gitmek istemeyen (p<,001) yeni mezunların, iş yeri zorbalığı algılarının anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. İş yeri zorbalığı algısı ile mesleki bağlılık düzeyi arasında olumsuz yönlü, zayıf ilişki saptanmıştır (rs=-,32; p<,001). Sonuç: Araştırmanın sonuçları; yeni mezun hemşirelerin iş yeri zorbalığı algılarının, mesleki bağlılık düzeylerini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Yönetici hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin mesleki yaşama geçiş konusunda bilinçlendirilmesi ve iş yeri zorbalığının çok boyutlu yaklaşımlar ile önlenmesi, sağlık bakım sisteminde hemşire insan gücünün devamlılığı bakımından önemli olmaktadır.