Opinions of Preschool Teachers about the Types of Activities They Prefer to Apply in Education and Training Processes


Creative Commons License

KILIÇ Z., TUNÇELİ H. İ., ÜNSAL F. Ö.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.54, no.1, pp.69-90, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The main purpose of this research determine the opinions of pre-school teachers’ on the types of activities. In line with this main purpose, the frequency of implementation of different types of activities was determined along with the reasons for which teachers preferred to include educational activities and which ones they did not.Case study model was used from qualitative research models in accordance with the purpose of the research. The working group consists of 66 preschool teachers who were working in Istanbul during the fall and spring semester of the 2017-2018 academic year. The data was collected through a semi-structured interview form created by the researchers. Content analysis was used in the analysis of the data obtained at the end of the data collection process. As a result of the study, the most frequent activities of teachers’ practices for students were play, Turkish language activities, art, movement, mathematics, drama, music, science and literacy activities. In addition, it has been determined that teachers practice their favorite activities more often than others, and that they actually want to do it more often in relation to these activities because they practive less of the activities they feel are failing.
Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim-öğretim süreçlerinde uygulamayı tercih ettikleri etkinliktürlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdeseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 öğretim yılında İstanbul ilindegörev yapmakta olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 66 kadın okul öncesi öğretmenindenoluşmakta ve veriler araştırmacıların geliştirdiği yarı yapılandırılmış görüşme formu iletoplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla incelenmiş ve araştırma sonucundaçalışma grubunu oluşturan okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında en sık uygulamayı tercihettikleri üç etkinlik türü; oyun, Türkçe ve sanat olarak belirlenmiştir. Okul öncesiöğretmenlerinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanacakları etkinliklerin türüne karar verirkenkendilerinin sevdikleri etkinlik türlerini daha sıklıkla uygulamakla birlikte zorlanacaklarını,başarısız olacaklarını düşündükleri etkinlik türlerini ise daha az tercih ettikleri belirlenmiştir.