Determination of Investment Criteria in Local Governments: An Analysis with Fuzzy DEMATEL Method


Creative Commons License

DİNÇER H., YÜKSEL U. S., AKINCI E. İ.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.477-493, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to determine the factors affecting the investments of local governments. In this context, 6 different criteria (population growth, GDP per capita, location, geological impact, political risk and financial risk) which canaffect theinvestment decisions of the local administrations mentioned are taken into consideration. On the other hand, the fuzzy DEMATEL method isused to achieve this goal. As a result, population growth and the per capita GDP amountare the most important criteria affecting local government investment choices. In addition to these results, geological impact is the most influential and population growth is the most affected criterion. Considering these results, it is understood that local governments have invested heavily in populations that are densely populated and are more developed in the regional sense. Based on the information in question, it is possible to say that local governments should not ignore the regions with low population and economic development. In this way, economic development of the country can be contributed.
Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerin yaptıkları yatırımlara etki edenfaktörlerin belirlenmesidir. Bu çerçevede, literatür taraması neticesinde bahsi geçen yerel yönetimlerin yatırım kararlarını etkileyeceği düşünülen 6 farklı kriter (nüfus artışı, bölgesel kişi başı GSYİH, lokasyon, jeolojik etki, politik risk ve finansal risk) dikkate alınmıştır. Öte yandan, belirtilen bu amaca ulaşabilmek için bulanık DEMATEL yönteminden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, nüfus artışı ve bölgesel kişi başı GSYİH rakamının yerel yönetimlerin yatırım seçimlerini etkileyen en önemli kriterler olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara ek olarak, jeolojik etki en çok etkileyen kriter, nüfus artışı ise en çok etkilenen kriter olarak öne çıkmaktadır. Bu sonuçlar dikkate alındığında, yerel yönetimlerin ağırlıklı olarak nüfusu yoğun olan ve bölgesel anlamda daha da kalkınmış olan kesimlere yatırım yaptıkları anlaşılmaktadır. Söz konusu bilgilerden yola çıkılarak yerel yönetimlerin nüfusu az olan ve ekonomik anlamda kalkınmamış bölgeleri de göz ardı etmemeleri gerektiğini söyleyebilmek mümkündür. Bu sayede, ülkenin ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlanabilecektir.