Gebelerde uyku kalitesi ve genel uyku düzenini etkileyen faktörler


Creative Commons License

ÖLMEZ S., KETEN H. S., KARDAŞ S., AVCI F., DALGACI A. F., SERİN S., ...More

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-5, 2015 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Objective: To investigate factors affecting general sleep pattern and sleep quality in pregnant women. Materialds and Methods: We assessed all pregnant women applied to Department of Obstetrics and Gynecology in Training and Research Hospital, School of Medicine, Kahramanmaraş Sütçü İmam University between 01 January 2014 and 01 March 2014. The participants were informed prior to the study and 100 pregnant women who gave their informed consent were included in the study. Questionnaires consisting sociodemographic characteristics, pregnancy history and the Epworth sleepiness scale were applied to the patients. Factors affecting general sleep pattern and sleep quality in pregnant women were compared. Results: The mean age of 100 pregnant women was 27.9 years (min=16, max=42). The mean gestational age of participants was found to be 24.8 weeks (min=5, max=40). In obstetric history, 9% of women previously had a stillbirth and also 25% of women previously had curettage performed. There were tobacco use in 6% of participants and 6% of patients previously had been to the hospital due to a sleep disorder. The mean excessive daytime sleepiness scale score of pregnant women were found to be 4.56. There were no significant difference among the patients regarding regular exercise (p=0.137), tobacco use (p=0.784), accompanying disease (p=0.437) and excessive daytime sleepiness scale score. Conclusion: In our study, patients who had a complaint of sleep disorder before and who were previously admitted to a health center for this problem, were also found to suffer from the same problem during pregnancy. Treatment of sleep disorders in preconception period for women planning pregnancy is important in terms of mother and the baby s health. Pregnant women should be informed about factors reducing sleep quality during pregnancy
Amaç: Gebe kadınlarda genel uykululuk düzeyini ve uyku kalitesini etkileyen etmenleri araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 1 Ocak 2014 ve 1 Mart 2014 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran gebeler üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar çalışma öncesinde bilgilendirildi ve onam veren 100 gebe çalışmaya dahil edildi. Hastalara sosyo-demografik özellikleri, gebelik öyküleri ve epworth uykululuk skalasını sorgulayan anket uygulandı. Gebe kadınlarda genel uykululuk düzeyini ve uyku kalitesini etkileyen faktörler karşılaştırıldı. Bulgular: Yüz gebenin yaş ortalaması 27,9 yıl (min=16, max=42). Katılımcıların ortalama gebelik haftası 24,8 (min=5, max=40) hafta olarak saptandı. Gebelerin %9u daha önce ölü doğum yaptığını, %25i ise daha önce kürtaj olduğunu ifade etti. Katılımcıların %6sında sigara kullanımı ve olguların %6sı uyku bozukluğu nedeniyle daha önce hastaneye başvurusu mevcuttu. Gebelerin gündüz aşırı uykululuk skalası puan ortalaması 4,56 olarak tespit edildi. Düzenli egzersiz (p=0,137), sigara kullanımı (0,784), eşlik eden hastalık (0,437) açısından gündüz aşırı uykululuk skalası puanı açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi.