The Effectiveness of Parent Stress Management Program to Mothers with Adolescent Child


Creative Commons License

ARICI ÖZCAN N., ARSLAN AYAZLAR R.

Sakarya University Journal of Education, vol.8, no.2, pp.40-59, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This quasi experimental research investigates the effectiveness of Parent Stress Management Program (PSMP) on parent stress level of mothers, parent irrational beliefs of mothers and on adolescents’ stress level related with parent expectations and irrational beliefs level of adolescents preparing for TEOG exam. To collect data, Parent Stress Scale, Parent Irrational Belief Scale, Parent Expectation Scale and Irrational Beliefs Scale for Adolescents were used. In the study, 16 mothers and 16 adolescents were included. A six session PSMP was applied to mothers in the experimental group; but not in the control group. After the ESYP was applied to the experimental group, post-test and follow-up tests were performed on the mothers and adolescents in both groups. The effectiveness and persistence of the program were examined by looking at the difference between the pre-test, post-test and follow-up test scores between the experimental group and the control group. Results showed that PSMP was significantly effective in decreasing mothers’ parent stress and parent irrational beliefs and in decreasing adolescents’ parent expectation and irrational beliefs. Also, this effect was found to be persistent after the program.
Bu araştırma, TEOG sınavına hazırlanan ergenlerin annelerine uygulanan Ebeveyn Stresini Yönetme Programı’nın (ESYP) annelerin anne-babalık stres ve ebeveyn mantıkdışı inanç düzeylerine ve ergenlerin anne baba beklentilerine ilişkin stres ve mantıkdışı inanç düzeylerine etkisini inceleyen yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmada Anne-Baba Stres Ölçeği, Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği, Anne Baba Beklenti Ölçeği ve Ergenlerde Mantıkdışı İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 16 anne ve 16 ergen üzerinde yürütülmüştür. Deney grubundaki annelere 6 oturumluk ESYP uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir program uygulanmamıştır. Deney grubuna ESYP uygulandıktan sonra her iki gruptaki annelere ve ergenlere son-test ve izleme testi yapılmıştır. Deney grubu ve kontrol grubu arasındaki ön-test, son-test ve izleme testi puanlarının dağılımları arasındaki farka bakılarak programın etkililiği ve kalıcılığı incelenmiştir. Bulgular, ESYP’nin annelerin ebeveyn stresini, ebeveyn mantıkdışı inanç düzeylerini ve ergenlerin anne baba beklentilerine ilişkin stres ve mantıkdışı inanç düzeylerini azaltmada anlamlı düzeyde etkili olduğunu ve bu etkinin kalıcı olduğunu göstermiştir.