DETERMINING THE OPINION OF 5 YEAR OLD CHILDREN CONTINUING PRE-SCHOOL EDUCATION ON THE APPLIED ACTIVITIES


Creative Commons License

KILIÇ Z., ÜNSAL F. Ö., YORULMAZ A.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.1085-1100, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The main purpose of this research is determine the thoughts of 5 year oldchildren about the activities implemented in preschool education instutions and to determinethe needs of children through these thoughts. The case study pattern was used from qualitative research patterns in accordance with the purpose of the research. The study groupwas formed the principle of easy accessibility in mind and included 42 children, 19 of whomwere girls and 23 of whom were boys, who attended preschool education in Göztepe district,Kadıköy district, İstanbul province during the fall-spring semester of the 2017-2018academic year. The data was collected through a semi-structured interview form created bythe researchers. Descriptive analysis was used in the analysis of the data obtained at the endof the data collection process and frequency and percentage values were determined in orderto express the data obtained with numerical values. As a result of the study, children’sfavorite activities were art, play, math, movement, science, and drama respectively. Close toall of the children involved in the research have their favorite activities in the classroom. Afew of the children wanted to do their favorite activities in the classroom, while more thanhalf said they wanted to do their favorite activities in garden, outside of classroom. Whenchildren asked to design their own day, it is determined that the passive-active balancenaturally arises in the activities and that they plan a day that allows them to be more active in their design.
Bu araştırmanın temel amacı 5 yaş çocuklarının okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan etkinlikler hakkındaki düşüncelerini ve bu düşünceler üzerinden çocukların ihtiyaçlarını belirlemektir. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, kolay ulaşabilirlik ilkesi göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Araştırmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz-bahar döneminde İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe semtinde okul öncesi eğitime devam eden 19’u kız, 23’ü erkek olmak üzere toplam 42 çocuk dahil edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplama süreci sonunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmış ve elde edilen bilgilerin sayısal değerlerle ifade edilebilmesi için frekans ve yüzde değerleri belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda çocukların en sevdiği etkinlikler sırasıyla sanat, oyun, matematik, hareket, fen ve drama olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan çocukların tamamına yakınının en sevdikleri etkinlikler sınıfta yapılmaktadır. Çocukların az bir kısmı en sevdikleri etkinlikleri sınıf içinde yapmak isterken, yarıdan fazlası ise en sevdikleri etkinlikleri bahçede yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Çocuklardan kendi günlerini tasarlamaları istediğinde, etkinlerde pasif-aktif dengesinin doğal olarak ortaya çıktığı ve çocukların tasarımlarında daha aktif olmalarına imkân tanıyan bir gün planladıkları belirlenmiştir.