ADAPTATION OF FAMILY INVOLVEMENT QUESTIONNAIRE INTO TURKISH CULTURE


AHMETOĞLU E., ACAR İ. H., SEZER T., AKŞİN YAVUZ E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to adapt Family Involvement Questionnaire (FIQ), which was developed by Perry, Fantuzzo & Munis (1997, 2002) and Fantuzzo, Tighe, Childs, (2000) to Turkish culture and conduct the reliability and validity analyses. The data were collected from mothers of 442 children with an age average of 60.38 (SD=9.98) who are living in İstanbul, Turkey. Firstly, the FIQ was adapted to Turkish language and culture. The validity of the scale was measured with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the results showed that the scale has a three-factor structure as in the original version. Results showed that the scale has discriminant validity. As a result of the analyses, three subscales were found: Home-School Based Involvement (α= 0.88), Home-Based Involvement (α= 0.77), and School-Based Involvement (α= 0.84). As a result, the FIQ is a valid, reliable and appropriate for Turkish parents.
Bu araştırmanın amacı, Perry, Fantuzzo ve Munis (1997, 2002) ve Fantuzzo, Tighe ve Childs(2000) tarafından geliştirilen Aile Katılım Ölçeğini (AKÖ) Türkçeye uyarlamak, ölçeğin geçerlikve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırma verileri İstanbul il merkezinde bulunan okul öncesieğitim kurumlarına devam eden, yaş ortalaması 60.38 (SS= 9.98) olan 442 çocuğun annesindentoplanmıştır. İlk adım olarak, AKÖ dil ve kültürel açıdan Türkçeye uyarlanmıştır. Daha sonraAKÖ’nün yapı geçerliği için Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) yapılmış ve ölçeğin orijinalölçekteki gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar AKÖ’nün ayırt ediciözelliğe sahip olduğunu göstermiştir. Analizler sonucunda üç alt ölçek bulunmuştur: Ev-Okulİşbirliği Temelli Katılım (α= 0.88), Ev Temelli Katılım (α= 0.77) ve Okul Temelli Katılım (α=0.84). Bu analizler doğrultusunda Aile Katılım ölçeğinin; geçerli, güvenilir ve Türk ebeveynlerineuygun olduğu kabul edilmiştir.