LEGISLATION ABOUT VIOLENCE IN HEALTH CARE IN TERMS OF HEALTH AND SAFETY OF HEALTH WORKERS IN TURKEY: AN ANALYSIS


MEGA E.

Legal Hukuk Dergisi, vol.19, no.221, pp.2245-2276, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 221
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Legal Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2245-2276
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Violence against health workers, which is a global issue, is also a critical concern regarding health services delivery in Turkey. Following the inception of the Health Transformation Program, new regulations were introduced concerning the rights of the patients and the patients’ relatives/caregivers, as well as the rights of health workers. In the artic-le, violence in health is considered as a subtitle of the concept of decent work for healthcare staff, rather than being considered as a singular issue, and the design of the article was carried out on this basis. In this article, after the concept of professional worker and health worker is defined, alteration of post-health transformation legislative regulations aimed at eliminating violence against health workers were examined. In our opinion, transdisciplinary studies should be planned for coping with violence in health, and these studies should focus especially on employee training, facilitating access to information for patients and patient rela-tives, and risk assessment specific to the particular healthcare organisation.
Evrensel bir sorun olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Türki-ye’de de sağlık hizmet sunumundaki önemli meselelerden birisidir. Sağ-lıkta dönüşüm programının uygulamaya konulmasından sonra, bir yan-dan hasta ve hasta yakınlarının haklarına yönelik düzenlemeler yapılır-ken diğer yandan da sağlık çalışanı haklarına yönelik düzenlemeler ya-pılmıştır. Makale’de, sağlıkta şiddet tekil bir husus olarak değerlendiril-mekten öte, sağlık çalışanına yakışır iş kavramının bir alt başlığı olarak ele alınmış ve çalışma yöntemi bu dayanakta yürütülmüştür. Bu makale-de, meslek ve sağlık çalışanı kavramı tanımlandıktan sonra, sağlıkta dö-nüşüm sonrası dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacındaki hukukî düzenlemelerin değişimleri hususu irde-lenmiştir. Bize göre, sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik transdisipliner çalışmalar planlanmalıdır ve bu çalışmalar özellikle çalışan eğitimi, has-ta ve hasta yakınlarının bilgiye ulaşmasının kolaylaştırılması ve sağlık hizmet sunucusuna özel risk değerlendirmesi hususlarına odaklanmalıdır