Can we predict bipolarity among patients diagnosed as major depression first episode? A pilot study


GÖNENLİ TOKER S., KARAMUSTAFALIOĞLU K. O.

Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.17, no.1, pp.12-17, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5455/apd.180134
  • Journal Name: Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.12-17
  • Keywords: bipolar disorder, hypomania, major depression
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Objective: Bipolar disorder is a common psychiatric disorder, although the diagnosis is often delayed until. Especially depressed and hypomanic episodes misdiagnosis are very frequent. We aimed in this study, patients with the major depression, detect possible diagnosis of bipolar disorder to using Hypomania Checklist-32 (HCL-32). This study we also aimed to see whether certain HCL-32 items in favor of distinguishing bipolar disorder, we planned this study as a pilot study for a future large-scale multicenter study. Methods: This study included 100 patients who diagnosed as major depressive disorder according the DSM-IV in first admission and patients were asked to complete the HSL-32. HSL-32 cut-off score of 14 was considered to be bipolar and unipolar patients were divided into two groups. Results: 52 patients took more than 14 on HCL-32 and these patients were evaluated as bipolar group. There were no differences about sociodemographic variables between groups. Answers of the two groups were compared according to the HCL-32; bipolar group had significantly higher rate of answering 'yes' to following question; the increase in self-esteem, increased energy, psychomotor activation, goal-oriented activity, increased talkativeness, creativity and elevated mood. Conclusions: We found 52% bipolarity rate of our study group. There are lower and similar rates are exist in the literature. By looking at these high rates, HCL-32 is quite sensitive in determining the incidence of bipolar disorder, but not specific enough to say that a screening tool. Especially bipolar I disorder, bipolar II disorder and recurrent major depressive disorder necessary to distinguish said to be needed at a higher cut-off points. Bipolar group had significantly higher rate of answering 'yes' to certain questions; so in depressed patients with suspected clinical practice examination bipolarity putting more focus on these areas would be beneficial, especially in terms of bipolarity can be interpreted as the tip. (Anatolian Journal of Psychiatry 2016; 17(1):12-17)
Giriş: Bipolar bozukluk sık görülen bir psikiyatrik bozukluk olmasına rağmen tanısı çoğunlukla atlanabilmektedir. Özellikle depresif ve hipomanik ataklarda yanlış tanı sıktır. Bu çalışmada poliklinikte majör depresyon tanısı konulmuş hastalarda Hipomani Soru Listesi-32 (HSL-32) kullanılarak tanısı atlanmış olası bipolar hastaları saptamayı amaçladık. Bu çalışmada ayrıca HSL-32'nin bipolarite/unipolarite lehine ayırt edici belirli maddeleri olup olmadığını görmeyi amaçladık ve ileride yapılacak geniş ölçekli çok merkezli bir çalışmanın pilot çalışması olarak planladık. Yöntem: Çalışmaya psikiyatri polikliniğine ilk başvurusunda majör depresyon tanısı koyulan 100 hasta alındı ve HSL-32 uygulandı. HSL-32 kesme puanı 14 olarak kabul edilerek hastalar bipolar ve unipolar olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup arasında 'evet' yanıtı verilen soruların dağılımı incelendi. Bulgular: HSL-32'den 52 hasta 14'ün üzerinde puan aldı ve bipolar grup olarak değerlendirildi. Bipolar ve unipolar grup arasında sosyodemografik değişkenler açısından anlamlı ilişki saptanmadı. İki grup ölçek sorularına verdikleri yanıtlara göre karşılaştırıldığında bipolar grupta özgüven artışı, enerji artışı, psikomotor aktivasyon, amaca yönelik aktivite artışı, konuşkanlık artışı, yaratıcılık ve duygudurum yüksekliğini içeren sorulara 'evet' yanıtı verme oranı unipolar gruba göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Tartışma: Çalışmamıza katılan hastalarda bipolarite oranı %52 olarak hesaplandı. Literatürde daha düşük oranlar ve bizim bulduğumuz orana yakın yüksek oranlar vardır. Bu yüksek oranlara göre, HSL-32 bipolar bozukluk sıklığını belirlemede oldukça duyarlı olmakla birlikte, yeterince özgül olmayan bir tarama aracıdır. Özellikle bipolar I bozukluğu bipolar II bozukluk ve yineleyici majör depresif bozukluktan ayırt etmek gerektiğinde daha yüksek bir kesme puanına gerek duyulabileceği söylenebilir. Bipolar grupta HSL-32'nin özgüven artışı, enerji artışı, psikomotor aktivasyon, amaca yönelik aktivite artışı, konuşkanlık artışı, yaratıcılık ve duygudurum yüksekliğini içeren sorularına evet yanıtı verme oranı unipolar gruba göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Bu sonuç klinik pratikte bipolarite şüphesi olan depresif hastaların muayenesinde özellikle bu alanlara odaklanılmasının faydalı olacağı bipolarite açısından ipucu olabileceği şeklinde yorumlanabilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2016; 17(1):12-17)