Relationship between Cash Flow Statement and Liquidity Ratios: A Research on Borsa İstanbul SME Industrial Enterprises


Creative Commons License

Dereköy F.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.4, pp.3505-3517, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose – In the study, it is aimed to determine whether there is a relationship between the cash flows expressed as liquidity criteria of the enterprises and the liquidity ratios, and if any, the level and direction of this relationship. Design/methodology/approach – The sample of the research consisted of 40 companies whose data can be accessed continuously, operating in the Borsa Istanbul SME Industry Index. The data related to the companies subject to the research were obtained from Borsa İstanbul and Public Lighting Platform official websites and made ready for analysis. Correlation analysis, panel unit root tests, panel regression analyzes and causality analyzes were performed to achieve the purpose of the research. Findings – As a result of the analysis, it has been determined that there is no statistically significant relationship between cash flows obtained from operating activities, investments and financial activities and liquidity ratios. In addition, according to the results of the panel causality analysis, it has been determined that cash flows are a cause of the current rate with two delays, but cash flow variables are not a cause of the cash rate. Discussion – As a results of the research, it has been revealed that the balance sheet and cash flow data should be evaluated together in order to reach more accurate results in the liquidity analysis.
Amaç – Çalışmada, işletmelerin likidite ölçütü olarak ifade edilen nakit akışları ile likidite oranlarıarasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığını ve varsa bu ilişki düzeyinin ve yönününbelirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntem – Araştırmanın örneklemini, Borsa İstanbul KOBİ Sanayi Endeksinde faaliyet gösterenişletmelerden verilerine kesintisiz olarak ulaşılabilen 40 işletme oluşturmuştur. Araştırmaya konuolan işletmelere ilişkin veriler, Borsa İstanbul ve Kamu Aydınlatma Platformu resmi internetadreslerinden elde edilmiş ve analize hazır hale getirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmesiiçin korelasyon analizi, panel birim kök testleri, panel regresyon analizleri ve nedensellik analizleriyapılmıştır.Bulgular – Analiz sonucunda, işletme faaliyetlerinden, yatırımlardan ve finansal faaliyetlerden eldeedilen nakit akışları ile likidite oranları arasında istatistikî olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığıtespit edilmiştir. Ayrıca, panel nedensellik analizinin sonuçlarına göre nakit akışlarının ikigecikmeyle cari oranın bir nedeni olduğu, ancak nakit akış değişkenlerinin, nakit oranın bir nedeniolmadığı belirlenmiştir.Tartışma – Araştırma sonucuna göre, likidite analizinde işletmeyle ilgili daha doğru sonuçlaraulaşılması için bilanço ve nakit akış tablosu verilerinin, birlikte değerlendirilmesinin gerekliliğiortaya konmuştur.