The Midwifery Perspective on Thromboembolism and Using Anticoagulation During Pregnancy


Creative Commons License

SERİN Ü., ATEŞ N. A., AYAR KOCATÜRK A.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.81-83, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Coagulation factors during pregnancy increase natural anticoagulants and fibrinolytic activity also decreased. Besides, due to the growing uterus increased venous return, increased estrogen and progesterone decrease venous atony and mobilization caused by the tendency to thrombosis. A pregnant woman Doppler ultrasound for the diagnosis of deep vein thrombosis, compression ultrasonography or contrast venography. The treatment of anticoagulation is important. However, the use of drugs in pregnancy is a period to be considered. Heparin and its derivatives are used in pregnancy for this reason. Most of the drugs going through to the fetus through the Umbilical cord and can lead to anomalies. However, bleeding, hematoma, thrombocytopenia is vital, such as side effects. It is not possible to prevent postpartum period bleeding is a cause of maternal mortality. Therefore the evaluation and control of the pregnancy must be made regularly. The necessary precautions should be taken against possible complications. This training in the construction, monitoring, and control in the midwife's conception of the right medicine, right patient, the right way, the right time and the right dose of safe medication practice in terms of evaluative principles; the effects and side effects of medications at the same time must be watched.
Gebelikte koagülasyon faktörlerinin artmasıyla birlikte doğal antikoagülanlar ve fibrinolitik aktivite de azalmaolmaktadır. Ayrıca büyüyen uterus nedeniyle venöz dönüşün artması, artmış östrojen ve progesteron nedeniyle oluşanvenöz atoni ve mobilizasyonun azalması tromboz eğilimi arttırmaktadır. Gebe bir kadında derin ven trombozu tanısıiçin doppler ultrasonografi, kompresyon ultrasonografi veya kontrast venografi kullanılmaktadır. Tedavideantikoagülasyonlar önemli bir yere sahiptir. Ancak gebelik ilaç kullanımına dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Bunedenle gebelikte heparin ve türevleri kullanılmaktadır. Umblikal kord yoluyla çoğu ilaç fetüse geçmekte veanomalilere neden olabilmektedir. Bununla birlikte kanama, hematom, trombositopeni gibi hayati önem taşıyan yanetkileri vardır. Postpartum dönem kanamaları engellenemez ise anne ölümlerine neden olabilmektedir. Bu nedenlegebenin iyi değerlendirilmesi ve kontrollerinin düzenli yapılması gerekmektedir. Olası komplikasyonlara karşı gerekliönlemler alınmalıdır. Bu kontrollerin yapılması, izlemi ve gebenin eğitilmesinde ebenin doğru ilaç, doğru hasta, doğruyol, doğru zaman ve doğru doz gibi güvenli ilaç uygulama ilkeleri açısından değerlendirmeli; aynı zamanda ilaçlarınetki ve yan etkisini izlemelidir.