THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN EXCHANGE AND FOREIGN TRADE IN TURKIYE


Bayraktutan Y., Ergün E.

8. INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Paris, France, 1 - 03 April 2023, pp.1136-1148

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Paris
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.1136-1148
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Foreign trade is a universal necessity, since domestic resources and production are not sufficient to meet the needs and desires of citizens in any country. Exports and imports are affected by the exchange rate as well as many other variables. Because the appreciation or depreciation of the national currency against foreign currencies affects the price of tradable goods and the level of exports and imports depending on the price elasticity of demand. On the other hand, foreign exchange inflows and outflows, which are the result of international transactions, including foreign trade, are also one of the issues affecting the exchange rate. The exchange rate and foreign trade relationship, which is the subject of different researches and analyzes in economics, is current with respect to Turkiye as well. The main purpose of this study is to examine the exchange rate and foreign trade relationship in Turkiye, using the data for the period of 2013:Q1-2021:Q12. The model designed for this study includes four variables, namely real exchange rate, exports, imports, and interest rate. ARDL approach was used to determine the cointegration relationship between the variables. The empirical results revealed that there is a long-run relationship between the real exchange rate and the explanatory variables. In addition, with the ARDL cointegration test, it has been determined that exports have a negative effect on the real exchange rate in the long run, and that the interest rate has a positive effect on the real exchange rate in the short run. Based on the findings of the analysis, it has been suggested to focus on efficiency-enhancing measures for Turkish exports and improving domestic production for the applicable sectors in order to reduce foreign dependency. Keywords: Exchange Rate, Imports, Exports, Turkish Economy

Yurt içi kaynaklar ve üretim, hiçbir ülkede, vatandaşların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için yeterli olmadığından, dış ticaret evrensel bir zorunluluktur. İhracat ve ithalat, birçok başka değişken yanında döviz kurundan da etkilenmektedir. Zira ulusal para biriminin yabancı para birimleri karşısında değer kazanması ya da kaybetmesi, ticarete konu olan malların fiyatını ve talebin fiyat esnekliğine bağlı olarak ihracat ve ithalat düzeyini etkilemektedir. Öte yandan, dış ticaretin de içinde yer aldığı uluslararası işlemlerin sonucu olan döviz gelir ve harcamaları da döviz kurunu etkileyen hususlardan biridir. İktisat literatüründe farklı araştırma ve analizlere konu olan döviz kuru ve dış ticaret ilişkisi, Türkiye açısından da güncel bir nitelik arz etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 2013:Q1-2021:Q12 dönemi verileriyle Türkiye’de döviz kuru ve dış ticaret ilişkisini incelemektir. Reel döviz kuru, ihracat, ithalat ve faiz oranı olmak üzere dört değişkenin yer aldığı bir ekonometrik model geliştirilirken, analiz için aylık zaman serisi verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesi için ARDL yaklaşımından yararlanılmıştır. Ampirik sonuçlar, reel döviz kuru ile açıklayıcı değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan ARDL eşbütünleşme testi ile uzun vadede ihracatın reel döviz kuruna negatif, faiz oranının, kısa dönemde, reel döviz kuruna pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Analiz bulgularından hareketle, Türkiye ihracatı için verimliliği arttırıcı önlemlere ağırlık verilmesi ve dışa bağımlılığı azaltmak üzere, mümkün olan sektörler için yurtiçi üretimin geliştirilmesi önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, İthalat, İhracat, Türkiye Ekonomisi