Tiroid Kanserlerinde Mirna Oluşum Yolağındaki Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması


Creative Commons License

Özalp S.

18. tıbbi biyoloji ve genetik kongresi, Ankara, Turkey, 26 October - 29 November 2023, pp.154

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.154
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Tiroid Kanserlerinde mirna Oluşum Yolağındaki Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin

Araştırılması

Sibel Özalp1,2; Mehmet Emin Erdal1; Rabia Bozdoğan Arpacı3

1Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Mersin, mersin, Türkiye

2İstanbul Medipol Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, istanbul, Türkiye

3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Tiroid kanseri dünya çapında en sık görülen kanserdir ve dünya çapında sıklığı giderek

artmaktadır. Bu yüzden altında yatan özgün moleküler genetik değişikliklerin ortaya konulması önem

kazanmaktadır. Çalışmamızda bu amaçla, hücrede gen ifadesinin düzenlenmesinde görev yapan ve

tüm gelişimsel, farklılaşma, fizyolojik fonksiyonlarda rol alan mikroRNA’ ların (miRNA), oluşum

yolağındaki genler olan DICER1, DROSHA, DGCR8, TARBP2, AGO1 genlerinin tiroid tümör

dokularının oluşum ve gelişimine etki edebileceğini düşündüğümüz için, ekspresyon düzeylerinin

araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, tiroid kanser tanısı konmuş hasta doku örneklerinden 42 tiroid

kanserli (17 papiller tiroid kanseri, 18 foliküler tiroid kanseri, 7 medüller tiroid kanseri) birey örneği ve

42 sağlıklı birey kontrol örneği alınarak total RNA izolasyonu, ardından cDNA sentezi gerçekleştirildi.

Belirlenen genlerin ekspresyon analizleri Real Time PCR da karşılaştırmalı CT (ΔΔCT) yöntemi

kullanılarak gerçekleştirildi.

Sonuçlar: Ekspresyon düzeyleri Shapiro-Wilk istatistiği ile ve Mann-Whitney U testi kullanılarak

istatistiksel olarak değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda DICER1, DROSHA, DGCR8, TARBP2,

AGO1 genlerinin ekspresyon düzeylerinde, tiroid kanserinin üç türündeki hasta örneklerinde,

kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir.

Tartışma: Yapılan çalışmalarda miRNA’lar ve onların oluşum yolağında meydana gelebilecek

aksaklıkların, birçok yolağı etkileyerek kansere zemin hazırladığı, başlangıcı ve seyrini etkilediği

bildirilmektedir. Tiroid kanseriyle ilgili miRNA ekspresyon verilerinin, papiller tiroid kanserinde,

diferansiyasyon kaybına, tümörogenezin ilerleyişine ve klinik olarak ilgili alt sınıfları tanımlamaya

katkı sağlayabileceği öne sürülmektedir. Çalışmamızda tiroid kanserlerinin tüm türlerinde

miRNA’ların düzensiz ekspresyonları gözlendiğinden, tüm alt türlerinde daha geniş ve klinik verilerine

göre daha homojen hasta gruplarıyla çalışılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekspresyon, DICER1, DROSHA, mikroRNA, tiroid kanseri.

Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2019-3-TP2-3790 no'lu

proje olarak desteklenmiştir.