ASSERTION OF DEFENSES BY THE DRAWER IN THE CHEQUE


BINGOL M. E.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.31, no.3, pp.1243-1276, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study examines the ways in which the drawer can assert his/her defenses in a cheque or whether the drawer has the right to assert his/her defenses in respect of a cheque that has a counterparty. In order to solve the problem, firstly, the legal nature of the cheque and the nature of the relationship between the drawee bank and the drawer, which is important for the drawer to assert its defenses, are examined. Then, the payment obligation of the drawee bank, which is an obligation foreseen for the drawee bank and which may be considered as an obstacle for the drawer to assert its defenses, is evaluated. In addition, the obligation of the drawee bank to refrain from making payment, which is the obligation that the drawee bank should determine on its own and which may be in the nature of a defense that could be asserted by the drawer if there were a bilateral relationship, is briefly explained. Finally, the defenses system foreseen in terms of negotiable instruments, in terms of the assertion of defenses by the drawer in the cheque, and whether the drawer, who has any defenses that he can assert against the bearer in any way, can instruct the drawee bank not to pay, and how the drawee bank should act in the face of such an instruction, have been discussed.
Bu çalışmada çekte düzenleyenin sahip olduğu def’ileri ne şekilde dermeyân edebildiği ya da karşılığı bulunan bir çek bakımından düzenleyenin def’ileri ileri sürmek hakkının bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Sorunun çözümü için ilk olarak çekin hukukî niteliği ile düzenleyenin def’ilerini ileri sürmesi bakımından önem arz eden muhatap ile düzenleyen arasındaki ilişkinin niteliği irdelenmiştir. Ardından muhatap bakımından öngörülen ve düzenleyenin def’ilerini ileri sürmesi bakımından engel olarak nitelendirilebilecek yükümlülük olan, muhatabın ödeme yükümlülüğü değerlendirilmiştir. Ayrıca muhatabın ödeme yapmama yükümlülüğü kısaca aktarılmıştır. Son olarak, kıymetli evrak bakımından öngörülen def’i sistemi, çekte düzenleyen tarafından def’ilerin ileri sürülmesi açısından ve herhangi bir şekilde hamile karşı ileri sürebileceği def’iye sahip olan düzenleyenin muhataba yönelik ödememe talimatı verip veremeyeceği, muhatabın bu şekilde bir talimat karşısında ne şekilde hareket etmesi gerektiği hususları mütalâa edilmiştir.