Internet Addiction in Nursing Students


Creative Commons License

DOST A., DOĞAN A., HUYAR D. A.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , vol.4, no.3, pp.393-401, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: This study aims to determine nursing students’ level of internet addiction. Methods: The sample of the descriptive study consisted of 238 nursing students studying at a foundation university. The data were collected through the "Personal Information Form" prepared by the researchers and the "Internet Addiction Scale", validity and reliability studies and adaptation to Turkish of which were performed by Günüç and Kayri in 2010 . Results: The average age of the students in the study was 19.44 ±1.77 and 88.2% of them were female. It was also determined that 14% of students checked their email 30-40 times a day, 31.1% used their smartphones 5 hours a day or more, 34.5% connected to the internet mostly for social media (facebook, twitter etc). The mean score of the students from the Internet Addiction Scale was 89.87±20.60 (min:44, max:135). When the mean scores of the sub-dimensions of the scale were examined, it was determined that the "deprivation" sub-dimension score was 32.58±8.56, "control difficulty" was 24.05±7.72, "impairment in functionality" was 15.27±5.91, and the "social isolation" sub-dimension score was 17.96±3.23. It was found that the mean score of the students according to their gender, internet usage time and smart phone checking frequency showed a statistically significant difference (p
Amaç: Çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini Ekim 2020-Ocak 2021 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 238 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve 2010 yılında Günüç ve Kayri tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan "İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ)" ile toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 19.44 ± 1.77 yıl olup, %88.2’si kadındır. Öğrencilerin %14.7'sinin günde interneti 30-40 kez kontrol ettiği, %31.1’inin 5 saat ve üzerinde akıllı telefon kullandığı, %34.5’inin en çok sosyal medya (facebook, twitter vb.) için internet kullandığı saptanmıştır. Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Ölçeği’nden aldıkları puan ortalaması 89.87±20.60 (min:44, max:135) bulundu. Ölçek alt boyutlarının puan ortalamaları incelendiğinde, “yoksunluk” 32.58±8.56, “kontrol güçlüğü” 24.05±7.72, “işlevsellikte bozulma” 15.27±5.91 ve “sosyal izolasyon” alt boyut puanının 17.96±3.23 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet, internet kullanma süresi, akıllı telefon kontrol etme sıklığına göre İBÖ puan ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p