Subklinik hipotiroidide aort elastisitesinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

ÖZKAN S., DUMAN D., TARIM M. A., DEMİRTUNÇ R.

Marmara Medical Journal, vol.28, no.3, pp.135-141, 2015 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5472/mmjoa.2803.03
  • Journal Name: Marmara Medical Journal
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-141
  • Keywords: Aortic stiffness, Subclinical hypothyroidism, Left ventricular diastolic dysfunction
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study we evaluated the elastic properties of the aorta in patients with subclinical hypothyroidism and their relation with left ventricular diastolic function by transthoracic echocardiography. Patients and Methods: Aortic transthoracic echocardiography was performed and the aortic elasticity was evaluated using the following parameters; strain, the beta index and distensibility. results: There was significant difference in terms of aortic strain (5.79% vs. 9.45% p <0.001) and distensibility (4.64 versus 3.02 10-3.cm2. dyn-1, p <0.005) between the control group and patients with subclinical hypothyroidism group. In the subclinical hypothyroidism group the average mitral early diastolic velocity (E), (p <0.05) were significantly lower than the mean mitral diastolic flow velocity / mitral late diastolic flow velocity (E / A) (p <0.01) observed in the control group, and higher than the mean mitral late diastolic flow velocity (A) and isovolumetric relaxation time (IVRT) (P <0.05) in the control group. conclusions: In patients with subclinical hypothyroidism an increase in the aortic stiffness was observed. The diastolic dysfunction observed in subclinical hypothyroidism is mainly responsible for the increase in the aortic stiffness.
Amaç: Bu çalışmada. subklinik hipotiroidili hastalarda aortun elastikiyet özellikleri ve bunların sol ventrikül diyastolik fonksiyonu ile ilişkileri transtorasik ekokardiyografik metod ile araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Transtorasik ekokardiyografi yapılarak aortun elastikiyet parametreleri olarak aortik strain, beta indeksi ve distensibilite indeksine bakıldı. bulgular: Kontrol grubu ve subklinik hipotiroidili hasta grubu arasında aortik strain (sırasıyla %9,45'e karşı %5,79, p<0,001) ve distensibilite (4,64'e karşı 3,02 10-3.cm2.dyn-1, p<0,005) yönünden anlamlı farklar vardı. Subklinik hipotiroidi grubunda mitral erken diyastolik akım hızı (E) ortalaması (p< 0,05), mitral diyastolik akım hızı/ mitral geç diyastolik akım hızı (E/A) (p<0,01) kontrol grubu ortalamasına göre anlamlı olarak düşük, mitral geç diyastolik akım hızı ortalaması (A) ve izovolümetrik relaksasyon zamanı ( IVRZ) (p< 0,05) kontrol grubu ortalamasına göre yüksek bulundu.sonuç: Subklinik hipotiroidili hastalarda aortik stiffness'de artış gözlenmektedir. Subklinik hipotiroidili hastalarda gözlenen diyastolik fonksiyon bozukluğundan esas olarak aortik stiffness artışı sorumlu olabilir.