Comparison of balance and physical performancein aged 60 and over prisoner and non prisoner males


ÖZALP H., ALGUN C.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, vol.24, no.1, pp.47-53, 2013 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-53
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Purpose: The aim of this study was to compare balance and physical performance in aged 60years and over prisoner and non-prisoner males. Methods: Fifty-nine prisoners (67±4.39 yearsof age), 59 controls (66.98±5.19 years of age), a total of 118 male subjects took part in thestudy. Demographic information was recorded in both groups, functional balance tests andphysical performance parameters were compared between groups. Functional balance wasevaluated by timed up and go test, sit to stand test, and the Berg Balance Scale. Physicalperformance was evaluated using the six-minute walking test. Results: There were nosignificant differences for age, body weight, body mass index, and medication between thegroups (p>0.05). A statistically significant difference was found between the groups in the BergBalance Scale score and six-minute walking distance (p<0.05). No significant difference wasfound between groups in timed up and go test and sit to stand test (p>0.05). Conclusion: Thebalance performance of elderly male prisoners was negatively affected. However, physicalperformance of male prisoners was better than elderly non male prisoners.
Amaç: Çalışmanın amacı mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerin denge ve fizikselperformans seviyelerini karşılaştırmaktı. Yöntem: Çalışmaya 59u mahkûm (yaş: 67±4.39 yıl),59u kontrol (yaş: 66.98±5.19 yıl) olmak üzere 118 erkek gönüllü katıldı. Her iki grubundemografik bilgileri sorgulandı, gruplar arasında fonksiyonel denge testleri ve fizikselperformans ölçümleri karşılaştırıldı. Fonksiyonel denge, zamanlı kalk yürü testi, otur kalk testi veBerg denge ölçeği ile, fiziksel performans ise altı dakika yürüme testi kullanılarak değerlendirildi.Sonuçlar: Mahkûm erkekler ile toplumda yaşayan erkekler karşılaştırıldığında yaş, bedenağırlıkları, beden kütle indeksi, ilaç kullanımı açısından gruplar arasında anlamlı farksaptanmamıştır (p>0.05). Gruplar arasında Berg denge skoru ve altı dakika yürüme testisonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). İki grup arasındazamanlı kalk yürü testi ve otur kalk testi ölçümleri açısından fark saptanmamıştır (p>0.05).Tartışma: Mahkûm erkeklerde denge performansında olumsuz etkilenmeler görülürken fizikselperformansın mahkûm olmayan yaşıtlarına göre daha iyi olduğu görüldü.