Nursing Home and Elderly Care Rehabilitation Centres Health Workers' Workload Levels: Individual Workload Perception Scale Turkish Validity and Reliability Study


Creative Commons License

AZİZOĞLU F., HAYRAN O., TERZİ B.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.3, pp.298-303, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: The aim of this study is to test the validity and reliability of the individual workload perception scale adapted to Turkish so that nursing home and elderly care rehabilitation centers can use it as a measurement tool to evaluate the workload perception levels of health workers. Method: This methodological study is carried out with the participation of 777 healthcare professionals employed in 47 Nursing Homes and Elderly Care and Rehabilitation Centers located in 10 districts of Istanbul determined by judgmental sampling method over the period January 1, 2020 - March 31, 2020. Study data were collected using the Turkish version of “Personal Information Form” and “Individual Workload Perception Scale” adapted into the Turkish language in determining the reliability of the scale, confirmatory factor analysis is performed to test the validity of Cronbach’s alpha coefficient. Results: Cronbach’s alpha reliability coefficient of the Individual Workload Perception Scale is calculated as 0.894. As a result of confirmatory factor analysis, the factor structure consisting of 31 items and 5 factors is confirmed and the fit criterion is determined to be within an acceptable level of 0.069. Conclusion: In this study, it is concluded that the scale is a valid and reliable measurement tool that can be utilized in investigating the individual workload perceptions of healthcare professionals employed in nursing homes and rehabilitation centers.
Amaç: Bu araştırmanın amacı, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri sağlık çalışanlarının iş yükü algı düzeylerinideğerlendirmede ölçüm aracı olarak kullanabilmesi için Türkçe’ye uyarlaması yapılan Bireysel İş Yükü Algısı Ölçeği’ningeçerlik ve güvenirliğini test etmektir.Yöntem: Bu metodolojik çalışma, 1 Ocak- 31 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenen10 ilçede bulunan 47 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabuleden 777 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri, " Kişisel Bilgi Formu" ve "Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği’ninTürkçe uyarlaması kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlenmesinde Cronbach Alfa katsayısından geçerliğinintest edilmesinde doğrulayıcı faktör analizinden faydalanılmıştır.Bulgular: Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.894 olarak saptanmıştır. Doğrulayıcı faktöranalizi sonucunda 31 maddeden ve 5 faktörden oluşan faktör yapısı doğrulanmış ve RMSEA uyum ölçütünün 0,069 kabuledilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir.Sonuç: Bireysel İş Yükü Algısı Ölçeğinin Türkçe formunun, sağlık çalışanlarının bireysel iş yükü algılarının belirlenmesindegeçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır. Bu çalışma da ölçeğin huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapansağlık çalışanlarının bireysel iş yükü algılarının incelenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı niteliğitaşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.