Evaluation of serum prolactin le-vels in children with febrile and afebrile convulsions


ÖNAL Z. E., ÖZ Y., AKICI N., GÜRBÜZ T., NUHOĞLU Ç., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.52, no.3, pp.121-125, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, we wanted to evaluate if we can use the serum prolactin levels as a marker indifferential diagnosis epileptic syndromes andnon epileptic ones.Materials and methodsWe analyzed totally 51 children during two years who were admitted to our clinic by havingexperienced febrile or afebrile convulsions.Group 1 included 8 male and 9 female totally17 children whose mean ages were 32.8+/-22.9 months and had febrile convulsions. Group 2 had 20 males and 14 females 76.4 +/-48.4 months aged totally 34 children who hadexperienced afebrile convulsions. Group 3 included 24 males 26 females who had no neurologic symptoms or convulsions but taken to ourclinic by other symptomatologies. Blood samples of cases were evaluated in the first hour, inthe second and 24.hour of post convulsive follow-up.Results:We found that serum prolactin levels were significantly higher in the afebril convulsive group(group 2) than in the febrile convulsive group(group1). Serum prolactin levels of post convulsive 24.hour determination revealed no statistically difference between the three groups.Conclusion:In this study, we concluded that, we can useserum prolactin levels in the first hour of postconvulsive follow-up for differential diagnosis ofepileptic syndromes and non epileptic ones,since EEG monitorization is a hardly performedevaluation.
AmaçBu çalışmada, konvülziyon geçiren çocuklardaserum prolaktin düzeyine bakarak epileptik durumları nonepileptik durumlardan ayırt etmedebu ölçütü kullanıp kullanamayacağımızı değerlendirmek istedik.Gereç ve yöntem:Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinefebril ve afebril konvülziyon geçirerek getirilen2 yıllık süreçteki toplam 51 olgu analiz edildi.Febril konvülziyon geçiren 8 erkek, 9 kız yaşları 32,8+- 22,9 ay olan toplam 17 çocuk grup 1ioluşturdu. Grup 2 de ise ortalama yaş 76,4+-48,4 ay olan 20 erkek, 14 kız toplam 34 çocuktan oluştu. Grup 3 ise 24 erkek, 26 kız polikliniğimize konvülziyon dışı yakınmayla başvurantoplam 50 çocuktan oluşan kontrol grubuydu.Olgularda konvülziyon sonrası 1. saatte, 2. saatte ve 24. saatte venöz kan alınarak serumprolaktin düzeyi bakıldı. Bulgular:Serum prolaktin birinci saat değerleri afebrilgrupta (grup 2), febril gruba (grup 1) göre anlamlı yüksek bulundu. Serum prolaktinininpostkonvulzif 24. saat değeri açısından 3 grupkarşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlıfarklılık tespit edilmedi.Sonuç:Çalışmamız afebril konvülziyonda birinci saattebakılan prolaktin düzeyinin anlamlı yüksekliğibize epileptik nöbetlerin nonepileptik durumlardan ayrımında, EEG monitorizasyonu zor ula-şılabilir bir yöntem olduğu için, bu yöntemi kullanabileceğimizi göstermektedir.