INVESTIGATION OF THE PERCEPTIONS OF PUBLIC HEALTH STAFF ON THE DIVERSITY MANAGEMENT IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS


Creative Commons License

POLAT DEDE N.

Turkish Studies - Social Sciences , vol.14, no.5, pp.2411-2430, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The individual and cultural characteristics of the workforce employed in health institutions, especially in hospitals, should reflect differences in society. It is thought that health professionals with different characteristics will better understand different needs of patients and provide more patient satisfaction. However, effective diversity management requires the commitment of senior management and the planning and implementation of a number of organizational systems to manage people with different characteristics all together. This research aims to determine the perceptions of employees in public health institutions about the diversity management according to their demographic characteristics. For this purpose, a questionnaire was applied to the managers and employees in public health institutions to determine their perceptions about the diversity management. The data of the study were obtained by using the single factor version of the Diversity Management Scale developed by Balay and Sağlam (2004). Data were analyzed using SPSS 25 statistical package program. As a result of this research, it has been found that the personnel who have administrative status in the institution are more sensitive in their perceptions about the diversity management than the personnel in the status of employees. There was no significant difference between the groups in terms of perception of diversity management for different groups of variables such as task, gender, age, educational status and total tenure of employment in the profession. In order to increase the perception of public health personnel about diversity management, by providing training to the personnel on issues such as diversity, diversity management, and increasing the knowledge about the subject through seminars and courses, it is possible to increase the job satisfaction and motivation levels of the personnel.
Sağlık kuruluşlarında bilhassa hastanelerde, istihdam edilenişgücünün sahip olduğu bireysel ve kültürel özelliklerinin toplumdakifarklılıkları yansıtması gerekmektedir. Farklı özelliklere sahip sağlıkçalışanlarının, hastaların farklı ihtiyaç taleplerini daha iyi anlayacağı vedaha fazla hasta memnuniyeti sağlayacağı düşünülmektedir. AncakFarklılıkların etkin yönetimi, farklı özelliklere sahip kişileri yönetebilmekiçin üst yönetim taahhüdü ve bir takım organizasyonel sistemlerinplanlanması ve yaşama geçirilmesini gerektirmektedir.Bu araştırma; kamuya bağlı sağlık kurumlarında çalışanların,farklılıkların yönetimi hakkındaki algılamalarını, demografik özelliklerinegöre belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kamuya bağlı sağlıkkurumlarında yönetici ve çalışan pozisyonundaki personele, farklılıklarınyönetimi hakkındaki algılamalarını tespit etmek için anketuygulanmıştır. Araştırmanın verileri Balay ve Sağlam (2004) tarafındangeliştirilen Farklılıkların Yönetimi Ölçeği’nin tek faktörlü halikullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 25 istatistik paket programıkullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda; kurumdakipozisyonu yönetici statüsünde olan personelin, çalışan statüsündekipersonele göre farklılık yönetimi hakkındaki algılamalarında dahaolumlu oldukları tespit edilmiştir. Diğer demografik değişkenler olankurumdaki görev, cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve meslekteki toplamhizmet süresi değişkenlerinin farklı grupları için farklılık yönetimihakkındaki algılamada gruplar arasında anlamlı bir fark tespitedilememiştir. Kamu sağlık personelinin farklılık yönetimi hakkındakialgılamalarını artırmaya yönelik; farklılık, farklılık yönetimi gibi konularda personele eğitim verilmesi, seminer ve kurslarla konuhakkındaki bilgilerinin artırılmasıyla, personelin iş doyumu vemotivasyon seviyelerinin yükselmesi sağlanabilir