EFFECTS OF PAMIDRONATE ADMINISTRATION ON TOOTH ERUPTION AND MANDIBULAR GROWTH IN NEW BORN RATS


TUNCER İ., DELİLBAŞI Ç., DENİZ E., SOLUK-TEKKEŞİN M., OLGAÇ N. V., ŞENÇİFT K.

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.51, no.1, pp.8-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: Bisphosphonates are commonly used drugs in pediatric patients in the treatment of osteoporotic diseases and various types of cancers. The purpose of this study was to evaluate the effects of pamidronate administration on mandibular growth and tooth eruption in new born rats. Materials and Methods: Forty Sprague Dawley rats were included in the study and divided into four groups as; 14th day pamidronate group, 30th day pamidronate group, 14th day control group and 30th day control group. Pamidronate groups were daily injected with 1.25 µg/g pamidronate disodium subcutaneously whereas control groups were injected with sterile saline. Eruption levels of lower incisor and molar teeth were assessed macroscopically. Mandibular growth was assessed by measuring reference points in cone beam tomography. Histological and histomorphometric examinations were performed under light microscope to evaluate tooth morphology and number of osteoclasts. Results: Retardation in mandibular growth, decrease in number of osteoclasts, delay in tooth eruption, degeneration in both tooth morphology and structure were observed in the pamidronate groups compared to control groups. Conclusion: Pamidronate administration during growth and development stage may adversely affect tooth eruption and mandibular growth in new born rats.
Amaç: Bifosfonatlar çocuk hastalarda osteoporotik hastalıkların ve çeşitli kanserlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılırlar. Bu çalışmanın amacı yeni doğan sıçanlarda pamidronat uygulanmasının mandibular gelişim ve diş sürmesi üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kırk adet Sprague Dawley cinsi sıçan kullanılmıştır. Deney hayvanlarından 14. gün pamidronat grubu, 30. gün pamidronat grubu, 14. gün kontrol grubu ve 30. gün kontrol grubu olmak üzere dört grup oluşturuldu. Pamidronat grubuna günlük olarak 1.25 µg/g dozda subkutan pamidronat disodyum enjeksiyonu yapılırken, kontrol grubuna steril serum fizyolojik enjeksiyonu yapıldı. Kesici ve azı dişlerinin sürme dereceleri makroskobik olarak değerlendirildi. Mandibular gelişim konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kesitlerinden referans noktalarının ölçülmesiyle incelendi. Diş morfolojisi ve osteoklast sayısını araştırmak için histolojik ve histomorfometrik incelemeler ışık mikroskobu altında yapıldı. Bulgular: Pamidronat gruplarında kontrol gruplarıyla karşılaştırıldıklarında, mandibula gelişiminde gerilik, osteoklast sayısında azalma, diş sürmesinde gecikme ya da sürememe, diş morfolojisi ve yapısında dejenerasyon gibi bulgular saptandı. Sonuç: Büyüme ve gelişim döneminde pamidronat uygulanması yeni doğan sıçanlarda diş sürmesini ve mandibula gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.