Childhood Trauma, Cognitive Emotion Regulation and Coping Attitudes in Patients with Bipolar Disorder


Creative Commons License

TUMAN T. C., HURŞİTOĞLU O.

Sağlık bilimlerinde değer (Online), vol.12, no.1, pp.43-51, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to investigate the relationship between the presence of childhood trauma and childhood trauma with cognitive emotion regulation and coping attitudes in bipolar disorder patients. Material and Methods: In this study, 60 patients who were diagnosed with Bipolar affective disorder according to DSM-5 criteria and who were still in remission between July 2020 and January 2021 were included in the Medipol University Esenler Hospital. The data were obtained using the sociodemographic data form, the Childhood Trauma Scale (CTQ), the Cognitive Emotion Regulation Scale, and the Coping Attitudes Scale (COPE). The data were evaluated with the Mann Whitney u test, the chi-square test and the Spearman correlation test. Results: The mean age of the patients was 36,97 ± 10,36 years. The mean childhood trauma scale score of the patients was 45,82 ± 12,97. CTQ score was found 35 and above in 76.6% (n=46) of the patients. Self-blame was significantly higher and emotionally focused coping was significantly lower in bipolar patients with childhood trauma. In addition, a positive significant relationship was found between the presence of childhood trauma and self-blame and blaming others, and a negative significant relationship with positive re-evaluation and positive reinterpretation in patients with bipolar disorder. Conclusion: It has been determined that bipolar disorder patients have a high rate of childhood trauma and childhood trauma affects some cognitive emotion regulation and coping attitudes.
Amaç: Bu çalışmada bipolar bozukluk hastalarında çocukluk çağı travması varlığı ve çocukluk çağı travmasının bilişsel duygu düzenleme ve başa çıkma tutumları ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya Temmuz 2020 ve Ocak 2021 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesine başvuran DSM-5 kriterlerine göre Bipolar bozukluk tanısı konmuş ve halen remisyonda olan 60 hasta dahil edilmiştir. Veriler sosyodemografik veri formu, Çocukluk çağı travma ölçeği (ÇÇTÖ), Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği ve Başa Çıkma Tutumları Ölçeği (COPE) kullanılarak elde edilmiştir. Veriler Mann Whitney u testi, ki-kare testi ve Spearman korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 36,97 ± 10,36 idi. Hastaların çocukluk çağı travma ölçek toplam puanı ortalama 45,82 ± 12,97 idi. Hastaların %76.6 (n=46)’ sında ÇÇTÖ puanı 35 ve üstünde saptandı. Çocukluk çağı travması olan bipolar bozukluk hastalarında, kendini suçlama belirgin olarak yüksek, duygusal odaklı başa çıkma belirgin olarak düşük saptandı. Ayrıca bipolar bozukluk hastalarında çocukluk çağı travması varlığı ile kendini suçlama ve diğerlerini suçlama arasında pozitif yönde anlamlı ilişki, olumlu yeniden değerlendirme ve pozitif yeniden yorumlama ile negatif yönde anlamlı ilişki saptandı. Sonuç: Bipolar bozukluk hastalarında yüksek oranda çocukluk çağı travması bulunduğu ve çocukluk çağı travmasının bazı bilişsel duygu düzenleme ve başa çıkma tutumlarını etkilediği belirlenmiştir.