Daily Life Practices and Space Perception of Telafer Turkmen Immigrant to Turkey: the Case of Ankara


Creative Commons License

Ok Şehitoğlu B., MURAT Ş.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.85-118, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.32449/egetdid.976797
  • Journal Name: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.85-118
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Within the phenomenon of migration, there are many reasons that force people to migrate. Migration is incomplete when considered only as the movement of a community from one place to another. Migration, which takes place through practices and spaces with human mobility, should be considered together with social change. Immigrants mostly migrate to cities and create a living space. Many variables such as social and individual relationships, culture, interaction, production, consumption and shopping become a part of his life. In this research, a case study was conducted on the daily life practices and spatial perception of immigrants in the context of Tal Afar Turkmen living in Ankara, and snowball and criterion sampling were used in purposeful sampling. Data were collected with 10 participants (3 F, 7 M) using a semi-structured interview form. The data were subjected to content analysis in the MAXQDA package program after thematic coding with the exploratory analysis method. Research; It aims to explain the situations and life experiences that are effective on the daily life practices and perception of space of the immigrants from Tal Afar. In the research findings; Six themes emerged: "Experience of Migration", "Identity", "Social Relations", "Institutions", "Everyday Life Practices" and "Perception of Space". The effects of being an immigrant are dominantly seen in the formation of daily life practices and spatial perception of the Talafar Turkmen, and it is observed that living in Ankara in particular shapes the perception of space. The research provides benefits in terms of explaining and interpreting the life and existence styles of the Turkmens of Tal Afar in the migration literature, in particular Ankara.
Göç olgusu içerisinde, insanları göçe zorlayan birçok sebep vardır. Göç, sadece bir topluluğun bir yerden başka yere taşınması olarak düşünüldüğünde eksik kalmaktadır. İnsan hareketliliğiyle pratikler ve mekânlar üzerinden gerçekleşen göç, toplumsal değişme ile birlikte ele alınmalıdır. Göçmenler çoğunlukla şehirlere göç ederek, yaşam alanı oluştururlar. Toplumsal, bireysel ilişki kurma biçimleri, kültür, etkileşim, üretim, tüketim ve alışveriş gibi birçok değişken hayatının parçası haline gelir. Bu araştırmada Ankara’da yaşayan Telafer Türkmenleri bağlamında, göçmenlerin gündelik hayat pratikleri ve mekân algısına yönelik durum çalışması gerçekleştirilmiş, amaçlı örneklem içerisinde kartopu ve ölçüt örneklem kullanılmıştır. Veriler 10 katılımcı (3 K,7 E) ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler keşfedici analiz yöntemiyle tematik kodlama sonrası MAXQDA paket programında içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma; Telaferli göçmenlerin gündelik hayat pratikleri ve mekân algısı üzerinde etkin olan durumları ve hayat deneyimlerini açıklamayı amaçlamaktadır. Araştırma bulgularında; “Göç Deneyimi”, “Kimlik”, “Sosyal İlişkiler”, “Kurumlar”, “Gündelik Hayat Pratikleri” ve “Mekân Algısı” olmak üzere 6 tema ortaya çıkmıştır. Telafer Türkmenlerinin gündelik hayat pratiklerinin ve mekân algısının oluşmasında baskın olarak göçmen olmanın etkileri görülmekte, özel olarak Ankara’da yaşamanın da mekân algısını biçimlendirdiği gözlemlenmektedir. Araştırma göç literatüründe Ankara özelinde Telaferli Türkmenlerin yaşam ve varolma biçimlerini açıklaması ve yorumlaması açısından fayda sağlamaktadır.