Joint position sense and its relationship with pain, range of motion, muscle strength, fear of movement, functionality, and quality of life parameters in chronic neck pain


Creative Commons License

ÖZGÖREN Ç., CİDDİ P. K., ŞAHİN M.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.9, no.1, pp.48-58, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: Aim of the study is to evaluate joint position sense (JPS) in individuals with chronic neck pain; to evaluate level of pain,range of motion (ROM), muscle strength, quality of life, fear of movement, functionality associated with neck pain and comparewith healthy individuals, determine whether there is relationship between these parameters and JPS.Methods: 50 subjects with chronic neck pain were included in chronic neck pain group (CNPG), 50 healthy subjects included incontrol group. The Laser Pointer Assisted Angle-Reproduction Test (LP-ART), manual muscle test, goniometer measurement,Visual Analogue Scale (VAS), Tampa Kinesiophobia Scale (TKS), Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPNPQ) and ShortForm-36 (SF-36) applied to all participants, groups compared. Relationship between JPS and ROM, pain level, muscle strength,fear of movement, functionality, quality of life investigated.Results: Joint position sense affected more negatively in CNPG compared to control group in all directions evaluated except leftlateral flexion. Significant, negative weak correlations obtained between JPS and M. Trapezius muscle strength in flexion,extension, right, left rotation directions. Significant, positive weak-moderate correlations obtained between JPS and TKS andNPNPQ (p<0.05). In CNPG, there is significant, positive, medium-high correlations between JPS and ROM in all directions. Thereis significantly, negative correlations obtained between JPS and pain level, duration, NPNPQ levels (p<0.001).Conclusion: In our study, individuals with chronic neck pain affected negatively in all parameters evaluated compared to healthyindividuals. It has been shown that decrease of ROM, M. Trapezius muscle strength, functionality and increase in quality of life,fear of movement, and pain level are associated with decrease in JPS. 
Amaç: Çalışmanın amacı, kronik boyun ağrısı olan bireylerde eklem pozisyon hissini (EPH) değerlendirmek; ağrı seviyesi, eklemhareket açıklığı (EHA), kas kuvveti, yaşam kalitesi, hareket korkusu ve boyun ağrısı ile ilişkili fonksiyonel etkilenim seviyelerinideğerlendirerek sağlıklı bireylerle karşılaştırmak ve bu parametreler ile EPH arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir.Yöntem: Kronik boyun ağrısı olan 50 birey kronik boyun ağrı grubuna (KBAG), 50 sağlıklı birey kontrol grubuna dahil edildi.Katılımcılara Lazer İmleç Yardımlı Açı Tekrarlama Testi (Lİ-YATT), manuel kas testi, gonyometre ölçümü, Vizüel Analog Skalası(VAS), Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ), Northwick Park Boyun Ağrısı Anketi (NPBAA) ve Kısa Form-36 (KF-36) uygulandı, gruplarkarşılaştırıldı. EPH değerleri ile EHA, ağrı düzeyi, kas kuvveti, hareket korkusu, fonksiyonel etkilenim ve yaşam kalitesi değerleriarasındaki ilişki araştırıldı.Bulgular: EPH değerleri, sol lateral fleksiyon hariç değerlendirilen diğer tüm yönlerde, kontrol grubuna göre KBAG’de dahaolumsuz etkilendiği görüldü. Fleksiyon, ekstansiyon, sağ ve sol rotasyon yönlerindeki EPH ile sadece M. Trapezius kas kuvvetiile arasında zayıf kuvvette anlamlı negatif korelasyonlar elde edildi. EPH ile TKÖ ve NPBAA değerleri arasında zayıf ve ortakuvvette anlamlı pozitif korelasyonlar elde edildi (p<0,05). Ek olarak KBAG’de, EPH ile orta ve yüksek kuvvette olmak üzere tümyönlerdeki EHA’ları arasında anlamlı düzeyde pozitif; ağrı seviyesi, süresi ve NPBAA verileri arasında anlamlı düzeyde negatifkorelasyonlar elde edildi (p<0,001).Sonuç: Çalışmamızda kronik boyun ağrılı bireylerin değerlendirilen tüm parametreler açısından sağlıklı bireylere göre olumsuzyönde etkilendiği; EHA’daki kısıtlılık, ağrı seviyesi, M. Trapezius zayıflığı, hareket korkusu, fonksiyonel etkilenim ve yaşamkalitesi değerlerindeki artışın, EPH’deki azalma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.