Stigmatization in sexual health and reproductive health from the perspective of young women


Creative Commons License

BAKIR N., VURAL P. I., DEMİR C.

Androloji Bülteni, vol.23, no.3, pp.146-151, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24898/tandro.2021.10438
  • Journal Name: Androloji Bülteni
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.146-151
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: The study was done in order to determine stigmatizationlevel of young women in sexual health and reproductive health. MATERIAL and METHODS: The study was undertaken with femalecourse attendees aged 18–24 years at four public education centers ina city located in Mediterranean Region between September 2020 andDecember 2020. The study data were gathered using Socio-demographicInformation Request Form for Women and Sexual and ReproductiveHealth Stigmatization Scale in Young Women (SRHSSYW). RESULTS: It was identified that 83.6% of the participant women didnot work anywhere, 45.0% of them resided in city centers, 73.6% ofthem had an income equal to expenses and 95.7% of them were singleas marital status. It was found that average score of unreal stigmatizationsubscale of SRHSSYW was statistically and significantly higher amongthose who worked than those who did not work anywhere. It wasidentified that average score of internalized stigmatization subscale ofSRHSSYW was statistically and significantly higher among those whoresided in villages-towns than those who resided in cities and counties.It was seen that average score of external stigmatization subscale ofSRHSSYW was statistically and significantly higher among those youngparticipants whose mothers’ educational status was primary school andsecondary school than those whose mothers’ educational status washigher education. CONCLUSION: It was seen that average score of external stigmatizationsubscale of SRHSSYW was 3.97±1.82, average score of unrealstigmatization subscale of SRHSSYW was 1.71±1.81, average score ofinternalized stigmatization subscale of SRHSSYW was 2.57±1.59 andaverage total score of SRHSSYW was 8.26±3.84. As a result; it was seenthat young women’s total average score of SRHSSYW was below theaverage.
AMAÇ: Bu çalışma genç kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığındadamgalama düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu araştırma Akdeniz bölgesinde bir ildeki4 halk eğitim merkezinde 18–24 yaşları arasındaki kadın kursiyerler le Eylül 2020–Aralık 2020 tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırmanınverileri kadınların sosyo-demografik özellikler formu ve genç kadınlar da cinsel sağlığı ve üreme sağlığı damgalama ölçeği (GKCÜSDÖ) iletoplanmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların %83,6’nın herhangi bir işteçalışmadığı, %45,0’nın ilde yaşadığı, %73,6’nın gelirin gidere eşit oldu ğu ve %95,7’nin medeni durumunun bekar olduğu saptanmıştır. Yineherhangi bir işte çalışan katılımcıların GKCSÜSDÖ gerçek olmayandamgalama alt boyutu puan ortalamasının herhangi bir işte çalışmayankatılımcıların puan ortalamalarından istatiksel olarak anlamlı düzey de yüksek olduğu saptanmıştır. Köy-kasabada yaşayan katılımcılarınGKCSÜSDÖ içsel damgalama alt boyutu puan ortalamasının şehir veilçede yaşayan katılımcıların puan ortalamalarından istatiksel olarakanlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan gençkadınların anne eğitim durumunun ilköğretim ve ortaöğretim olan ka tılımcıların GKCSÜSDÖ dışsal damgalama alt boyutu puan ortalama sının eğitim durumu yükseköğretim olan katılımcıların puan ortalama larından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. SONUÇ: GKCSÜSDÖ alt boyutu olan dışsal damgalama puan ortala masının 3,97±1,82 olduğu, gerçek olmayan damgalama alt boyutu puanortalamasının 1,71±1,81 olduğu, içsel damgalama alt boyutu puan orta lamasının 2,57±1,59 olduğu ve ölçeğin toplamından alınan puan ortala masının 8,26±3,84 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak genç kadınlarınGKCÜSDÖ toplam puan ortalamasının orta seviyenin altında olduğusaptanmıştır.