Çocukluk Çağı Aşılarına İlişkin Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi


YILDIZ SİLAHLI N.

1. Uluslararası Meram Pediatri Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2023, ss.1-2, Konya, Turkey, 5 - 07 May 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction

Vaccine hesitancy is a current and global problem. In order to increase social vaccine acceptance, it is recommended to determine the local situation and to propose solutions in accordance with cultural norms. Studies have shown that vaccine hesitancy is a manageable condition, and it has been shown that the bond of trust established between the healthcare worker and the parent increases vaccine acceptance. In our study, it was aimed to examine the attitudes and behaviors of the participating parents towards childhood vaccinations.

Material Method

The study population was home-parents with children aged 0-24 months who accepted to work with the snowball sampling method. Participants completed the “Parental Attitudes Towards Childhood Vaccines” (Bulun et al.) scale and sociodemographic data form online. An information form was sent to all participants and their consent was obtained.

The study permission was obtained from the ethics committee of Istanbul Medipol University with the date 22.03.2022 and the number E-10840098-772.02-1923.

Results

138 questionnaires were filled in by online participants. Ninety-eight questionnaires were evaluated. 87.76% (n:86) of the participants were mothers and 66.33% (n:65) had a child. 95.88% (n:93) of the participants reported that they were married.53.61% (n:52) of the participants had completed their undergraduate education. While the number of participants who decided not to get vaccinated was 16 (16.33%), 10 (10%) stated that they postponed the vaccination. 73% (n: 72) of the participants were of the opinion that vaccination is more effective than natural immunization. 69.38% (n:68) of the participants reported that they trusted the information they had obtained about vaccines.Again, 69.38% (n:68) of the participants reported that they could openly discuss their concerns about the vaccine with healthcare professionals. 63% of the participants stated that they did not have any hesitation regarding childhood vaccines. All of the participants stated that they would get vaccinated when they have other children. 

Discussion/Conclusion

Vaccine hesitancy is a global problem that can be solved by collaborating with the family.  While looking for scientific solutions by trying to understand the family's attitudes, it is an important to evaluate the situation.

Keywords: vaccine, vaccine hesitancy, parents

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Pediatri Abd

Sorumlu Yazar: [email protected]

Giriş

Aşı karasızlığı güncel ve global bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal aşı kabulünü arttırmak için yerel durumun tespit edilmesi ve kültürel normlara uygun çözüm önerileri getirilmesi önerilmektedir. Çalışmalar aşı kararsızlığının yönlendirilebilir bir durum olduğunu göstermiş ve sağlık çalışanı ile ebeveyn arasında kurulan güven bağının aşı kabulünü arttırdığı gösterilmiştir. Çalışmamızda katılımcı ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarına ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi amaçlandı.

Materyal Metod

Çalışma evrenini kartopu örneklem metodu ile çalışmayı kabul eden 0-24 ay arası çocuk sahibi olan ebeveynler oluşturdu. Katılımcılar “Çocukluk Aşılarına Yönelik Ebeveyn Tutumları” (Bulun ve ark.) ölçeği ve sosyodemografik veri formunu çevrimiçi olarak doldurdu. Tüm katılımcılara bilgilendirme formu gönderildi ve onamları alındı. 

Çalışma izni İstanbul Medipol Üniversitesi etik kurulundan 22.03.2022 tarih ve E-10840098-772.02-1923 sayı ile alındı.

 

Bulgular

Çevrim içi katılımcılar tarafından 138 anket dolduruldu. Doksan sekiz anket değerlendirmeye alındı. Katılımcıların %87,76’si (n:86) anne olup  %66,33 (n:65)  bir çocuk sahibi idi. Katılımcıların %95,88’ i (n:93) evli olduğunu bildirdi. Katılımcıların %53,61’i (n:52) lisans eğitimini tamamlamış idi. Aşı yaptırmamaya karar veren katılımcı sayısı 16 (%16,33) iken  10 (%10) katılımcı aşılamayı ertelediğini belirtti.  Katılımcıların %73’ü (n: 72) aşılamanın doğal bağışıklamadan daha etkili olduğu görüşünde idi. Katılımcıların %69.38’i (n:68) aşılar hakkında edindikleri bilgiye güvendiklerini bildirdi. Yine katılımcıların %69.38’i (n:68) sağlık çalışanları ile aşı hakkındaki endişelerini açıkça tartışabildiğini bildirdi. Katılımcıların %63’ü çocukluk çağı aşılarına ilişkin herhangi bir tereddüt yaşamadığını belirtti. Katılımcıların tamamı başka çocukları olduğunda da aşılama yaptıracağını bildirdi. Katılımcıların çocukluk çağı aşılarına ilişkin bilgi edinme kaynakları sorulduğunda %92,78’i (n: 90) sağlık çalışanlarından bilgi edindiğini belirtirken katılımcıların %53,61 (n:52) çevrimiçi kaynakları da kullandığını bildirdi.

Tartışma/Sonuç

Global bir sorun olarak kabul edilen aşı kararsızlığı durumunun aile ile iş birliğine gidilerek, yargıdan uzak, empati içeren, destekleyici, çözüm odaklı, ihtiyaca yönelik yapılan özgün aile görüşmeleri ile çözülebileceği birçok çalışmada vurgulanmıştır. Ülkemizde epidemiyolojik çalışmalar sınırlı olmakla birlikte çalışma grubumuzda kaygı duyulan hususların literatür ile uyumlu olduğu görüldü. Ailenin kaygısını anlamaya çalışarak bilimsel çözümler aranırken her karşılaşmada durum değerlendirmesinin baştan yapılması ve sabırla çözüm aranmaya devam edilmesi başta çocuk sağlığı olmak üzere toplumsal açıdan da önemli bir gerekliliktir. 

Anahtar Kelimeler: aşı, aşı kararsızlığı, aile tutumları


Evaluation of Parental Attitudes Regarding Childhood Vaccines