Risk Factors Affecting Success of Urethroplasty in Male Patients – Single Center Results


Creative Commons License

DANACIOĞLU Y. O., SUNGUR U., AKKAŞ F., Birinci M., SOYTAŞ M., ŞİMŞEK A.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.410-416, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Background: In this study, male patients who underwent urethroplasty in our clinic were examined, and the outcome of the cases and the risk factors affecting the success of urethroplasty were investigated. Materials and Methods: In this retrospective study, univariate and multivariate analyzes were used to de- termine the factors affecting treatment success following different urethroplasty techniques performed by a single surgeon in male patients with urethral stricture. Results: In the urethroplasty cases performed in 102 male patients, the mean age was 49 years, the mean stenosis length was 3.9 cm, and the success rate was 84%. According to the results of the multivariate analysis, the presence of diabetes mellitus (DM), the number of previous urethratomy interna (IU) and the length of the stenosis were defined as the factors predicting the success of urethroplasty. (OR 1.257; 95% CI 0.073-0.909; p=0.035, OR 5.343; 95% CI 2.233-12.782; p=0.005 and OR 8.683; 95% CI 2.950-25.561; p=0.025) Conclusions: Although urethroplasty is the gold standard surgical procedure in the treatment of urethral strictures, the presence of DM, multiple IU history, and long strictures are associated with treatment fail- ure. Urethroplasty techniques should be evaluated with multiple factors and performed in experienced centers.
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde üretroplasti yapılan erkek hastalar incelenerek olguların sonuçları ve üret- roplasti başarısı üzerine etkili risk faktörleri araştırıldı. Materyal ve metod: Bu retrospektif çalışmada, üretra darlığı olan erkek hastalarda tek cerrah tarafından uygulanan farklı üretroplasti tekniklerini takiben tedavi başarısını etkileyen faktörleri belirlemek için tek değişkenli ve çok değişkenli analizler kullanılmıştır. Bulgular: 102 erkek hastada gerçekleştirilen üretroplasti vakalarında ortalama yaş 49 yıl, ortalama darlık uzunluğu 3,9 cm ve başarı oranı % 84 olarak belirlendi. Çok değişkenli analiz sonuçlarına göre diyabetes mellitus (DM) varlığı, önceden geçirilmiş üretratomi interna (İÜ) sayısı ve darlık uzunluğu üretroplasti başarısını öngören faktörler olarak tanımlandı. (OR 1.257; 95% CI 0.073-0.909; p=0.035, OR 5.343; 95% CI 2.233-12.782; p=0.005 ve OR 8.683;% 95 CI 2.950-25.561; p=0.025) Sonuç: Üretroplasti, üretra darlığı tedavisinde altın standart bir cerrahi prosedür olmakla beraber DM varlığı, birden çok İÜ öyküsü ve uzun darlıklar tedavi başarısızlığı ile ilişkilidir. Üretroplasti teknikleri birden çok faktör ile değerlendirilmeli ve deneyimli merkezlerde gerçekleştirilmelidir.