The Effect of Bevacizumab on Conjunctival Wound Healing After Trabeculectomy in Rabbits


ÇOLAKOĞLU K., AYDIN A., KAR T., AYATA A., AYKAN Ü., ÜNAL M., ...More

Glokom Katarakt, vol.9, no.3, pp.167-172, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Glokom Katarakt
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.167-172
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: This study has been conducted to evaluate the effect of bevacizumab which is a vascular endothelial growth factor inhibitor on wound healing after trabeculectomy surgery in the rabbit eye. Materials and Methods: We used 20 rabbits in our research. We allocated rabbits randomly to two groups (10 per group). We applied trabeculectomy to the right eyes of all rabbits. We injected bevacizumab subconjonctivally in one group and balanced saline solution in the other. We examined the rabbits on postoperative days 1, 3, 5, 10, 15 and 30. In these postoperative examinations; intraocular pressure values, bleb vascularity and bleb formation were evaluated. At the end of the study, we applied enucleation on all operated eyes. In each group the histological studies were performed to evaluate the rate of fibrosis and inflammation. Results: The bleb survival in the bevacizumab group was significantly longer than control group (p<0.05). IOP values and bleb vascularity were significantly lower in bevacizumab group on postoperative day 15 (p<0.05). Histological analysis revealed that there was less postoperative fibrosis and inflammation in the bevacizumab treated eyes (p<0.05). Conclusion: We consider that postoperative subconjonctival bevacizumab injection may be a useful treatment choice to improve success and to limit scar tissue formation in glaucoma filtration surgery.
Amaç: Bu araştırma, deneysel olarak vasküler endotelyal büyüme faktörü inhibitörü olan bevacizumab'ın, trabekülektomi ameliyatı sonrasında yara iyileşmesine etkisini, değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma 20 tavşan üzerinde yapıldı. 10'ar tavşanlık iki grup oluşturuldu. Her iki grupta da tavşanların sağ gözüne trabekülektomi ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrasında gruplardan birine subkonjonktival olarak bevacizumab, diğerine dengeli tuz solüsyonu enjekte edildi. Ameliyattan sonra tüm hayvanlar, postoperatif 1., 3., 5., 10., 15. ve 30. günlerde muayene edildi. Yapılan muayenelerin hepsinde ameliyatlı gözlerin göz içi basıncı değerleri, bleb vaskülaritesi ve bleb yapısı değerlendirildi. Çalışmanın sonunda ameliyatlı gözlere enükleasyon uygulandı. İki grupta da fibrozis ve enflamasyon miktarını değerlendirmek ve derecelendirmek için histolojik çalışmalar yapıldı. Bulgular: Bleb sağkalım süresi bevacizumab grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha uzundu (p<0.05). Postoperatif 15. günde, göz içi basınç değerleri ve bleb vaskülarizasyonu bevacizumab grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düşük bulundu (p<0.05). Histolojik analizler bevacizumab tedavisi uygulanan gözlerde postoperatif enflamasyon ve fibrozisin daha az olduğunu gösterdi (p<0.05).Sonuç: Postoperatif subkonjunktival bevacizumab tedavisinin, glokom filtrasyon cerrahisinde başarıyı arttırmak ve skar dokusu gelişiminin sınırlandırılması açısından faydalı bir ajan olabileceğini düşünüyoruz.