An Investigation of Social Work Students' Perceptions of Gender and Dating Violence Attitudes in the Context of Various Variables


Creative Commons License

LOTFİ S., ÖZKAN A. O., Babacan M., Akduman Ö.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.33, no.2, pp.463-482, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33417/tsh.983536
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.463-482
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to examine the undergraduate social work students’ gender perceptions and their attitudes about dating violence in the context of different variables. The sample of the study consists of 387 social work undergraduate students, of which 356 (92%) are female and 31 (8%) are male. As data obtaining means The Socio-Demographic Question Form improved by the researcher, The Dating Violence Scale improved by Terzioğlu et al. (2016) and Perception of Gender Scale improved by Altınova and Duyan (2013) have been used. Research findings reveal that positive perception of gender reinforces negative attitudes about dating violence. At the same time, it was found that the mean rank of the gender-related scores of the female participants (200.27) was higher than the mean rank of the male participants from the scale (121.98), and the difference was statistically significant (p=0.00). Similarly, in the study, it was concluded that the mean rank of female participants' scores on dating violence (200.92) was higher than the mean rank of male participants' scores from the scale (114.48), and the difference was statistically significant (p=0.00). In the study, it was observed that there was no significant difference in perceptions and attitudes depending on the grade level variable. ,00). In the context of the findings; It can be stated that group work and educational activities to be carried out with social work students regarding gender and dating violence are important for the formation of professional awareness.
Bu araştırma; sosyal hizmet bölümünde lisans düzeyinde eğitimine devam etmekte olan öğrencilerin toplumsal cinsiyet algılarının ve flört şiddeti tutumlarının farklı değişkenler bağlamında incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 356’sı kadın (%92) ve 31’i erkek (%8) olmak üzere 387 sosyal hizmet lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Sosyo-Demografik Soru Formu, Terzioğlu ve ark. tarafından (2016) geliştirilen Flört Şiddeti Tutum Ölçeği (FŞTÖ) ve Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ) kullanılmıştır. Araştırma bulguları toplumsal cinsiyet rollerini kabullenici bir algının, flört şiddetini pekiştiren bir niteliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kadın katılımcıların toplumsal cinsiyete ilişkin puanlarının sıra ortalamalarının (200,27) erkek katılımcıların ölçekten almış oldukları puanların sıra ortalamalarından daha yüksek olduğu (121,98) ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p=0,00). Benzer şekilde araştırmada kadın katılımcıların flört şiddetine ilişkin puanlarının sıra ortalamalarının (200,92) erkek katılımcıların ölçekten almış oldukları puanların sıra ortalamalarından daha yüksek olduğu (114,48) ve aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p=0,00). Araştırmada sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak algı ve tutumlarda herhangi bir anlamlı farklılığın ortaya çıkmadığı görülmüş, çekirdek aileye ve tek ebeveynli aileye sahip öğrencilerin puanlarının sıra ortalamalarının geniş ailelere mensup öğrencilere göre daha yüksek olduğu, aralarındaki farkın da istatistiksel açıdan anlamlı olduğu ortaya konmuştur (p=0,00). Bulgular bağlamında; sosyal hizmet öğrencileriyle toplumsal cinsiyete ve flört şiddetine yönelik olarak gerçekleştirilecek grup çalışmalarının ve eğitsel etkinliklerin mesleki bilincin oluşması adına önemli olduğu ifade edilebilmektedir.