The Effect Of Kınesıotapıng On Legs Of Basketball Players On Agılıty: A Pılot Study


Creative Commons License

Kızılırmak B. Z., Arslan O., Ergezen G.

2.Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 16 June 2023, pp.89-90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.89-90
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Basketball is the second most popular sport in the world, with more than 450 million players regularly playing competitively or for fun. Agility is a very important performance parameter for success in this sport, and it can be increased by various methods. Kinesiology taping, which is one of these methods, has gained popularity especially since the 2008 Beijing Olympics and has effects such as increasing muscle function, increasing lymphatic fluid and blood circulation, reducing pain by affecting the neurological system and restoring joint structure by providing mechanical support to the related joint. In the literature, the number of studies examining the effects of kinesiology taping on the agility parameter of the muscles around the knees of basketball players is limited. The aim of this study is to examine the effect of kinesiology taping applied to the muscles responsible for joint mobility around the knee joint on the agility parameter of basketball players. Six amateur basketball players over the age of 18 with a mean age of 24.33 were included in our study. It was paid attention that the participants did not have lesions in the application area or lower extremity musculoskeletal problems that would adversely affect performance. Kinesiology taping was applied to Hamstring and Quadriceps group muscles. Participants were evaluated twice, before and after taping, with the Agility T Test and the Pro-Agility Test. Test results were recorded in seconds with a stopwatch. Hamstring taping was applied to the medial and lateral Hamstring groups with 30% tension, and Quadriceps taping was applied with Ytype taping at 15-35% tension to the related area. The second assessment was performed 30 minutes after taping to ensure optimal sensory adaptation. As a result of the data analysis, a statistically significant decrease was observed when the preand post-application data of all participants in the Pro-Agility Test (p=0.024) and Agility TTest (p=0.027) were compared. While the Agility T Test average value of all participants was 5.14, it increased to 5.07 after the application; While the average value of the Pro-Agility Test was 5.21, it decreased to 5.17 after the application. As a result, it has been seen that kinesiology taping applied to the muscles around the knee may have a positive effect on the agility parameter of basketball players. In order to generalize these results, it is planned to publish the results by including a higher number of participants in the study. 

Basketbol, dünyada 450 milyondan fazla oyuncunun düzenli olarak rekabet veya eğlence amaçlı oynadığı, dünyanın en popüler ikinci spor branşıdır. Çeviklik bu spor branşında başarı için oldukça önemli bir performans parametresi olup çeşitli yöntemlerle artırılabilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan kinezyolojik bantlama, özellikle 2008 Pekin Olimpiyatlarından itibaren popülerlik kazanmış olup, kas fonksiyonunu artırmak, lenfatik sıvı ve kan dolaşımını artırmak, nörolojik sistemi etkileyerek ağrıyı azaltmak ve ilgili ekleme mekanik destek sağlayarak eklem yapısını düzeltmek gibi etkilere sahiptir. Literatürde basketbolcularda diz çevresi kaslarına yönelik kinezyolojik bantlamanın çeviklik parametresi üzerine etkilerini inceleyen çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı basketbolcularda diz eklemi çevresinde bulunan, eklem hareketliliğinden sorumlu kaslara uygulanan kinezyolojik bantlamanın çeviklik parametresi üzerine olan etkisini incelemektir. Çalışmamıza 18 yaşından büyük, yaş ortalaması 24,33 olan 6 amatör basketbol oyuncusu dahil edildi. Katılımcılarda uygulama bölgesinde lezyon veya performansı olumsuz etkileyecek alt ekstremite kas-iskelet sistemi problemi bulunmamasına dikkat edildi. Kinezyolojik bantlama, Hamstring ve Quadriceps grubu kaslara uygulandı. Katılımcılar bantlama öncesi ve sonrası olmak üzere Çeviklik T Testi ve Pro-Çeviklik Testi ile toplam iki kez değerlendirildi. Test sonuçları bir kronometre ile saniye cinsinden kaydedildi. Hamstring bantlaması medial ve lateral Hamstring grubuna %30 gerim ile uygulanırken Quadriceps bantlaması ise Y tipi bantlama ile, ilgili bölgeye %15-35 gerimde uygulandı. İkinci değerlendirme, duyusal adaptasyonun optimal düzeye çıkabilmesi için bantlamadan 30 dakika sonra gerçekleştirildi. Veri analizi sonucunda tüm katılımcıların Pro-Çeviklik Testi (p=0,024) ve Çeviklik T Testinde (p=0,027) uygulama öncesi ve sonrası verileri kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görüldü. Tüm katılımcıların Çeviklik T Testi ortalama değeri 5,14 iken uygulama sonrası 5,07’ye; Pro-Çeviklik Testi ortalama değeri ise 5,21 iken uygulama sonrası 5,17’ye düştü. Sonuç olarak diz çevresi kaslarına yönelik uygulanan kinezyolojik bantlamanın basketbol sporcularında çeviklik parametresi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceği görülmüştür. Bu sonuçların genellenebilmesi adına çalışmaya daha yüksek sayıda katılımcı dahil edilerek sonuçların yayınlanması planlanmıştır.