Care Burden and Quality of Life of Caregivers of Cancer Patients Receiving Radiotherapy


Creative Commons License

TOSUN A. S., DOĞAN S., KARTIN P. T., ZİNCİR H.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.9-16, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The present study was conducted in order to evaluate the relationships between burden of care and quality of life and to determine the factors effecting burden of care and quality of life of caregivers of cancer patients receiving radiotherapy.Method: This descriptive study was conducted with 84 primary care givers at Oncology Hospital of Erciyes University. Socio demographic questionnaire form, Burden Interview and the Rolls Royce Model Quality of Life Scale were used in order to gather the data. The data were gathered using a face to face interview technique. Written permissions of the participants and the institutions were obtained.Descriptive statistics and further analysis test were used for the statistical evaluation of the data.Results: Average age of the participants was 44.19± 13.67 (min-max: 18-80). 69.0 % of the participants were female, 31.0% were male and 86.9 % of them were married, 41.7% were literate and had primary school graduate and 61.9% had a monthly income between 660 TL and 1320 TL. Mean total score of the Burden Interview was 26.48±11.71 and mean total score of the Quality of Life Scale was 149.44±20.82. Between burden of care and quality of life of caregivers is determined that there is a relationship the negative level (p=.000 r=-0.560).Conclusion: It was concluded that burden of care of caregivers of cancer patients receiving radiotherapy increased and their quality of life decreased.
ÖZETAmaç: Bu araştırma, radyoterapi alan kanser tanılı hastaların bakım vericilerinin bakım verme yükünü ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek ve bakım verme yükü ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde radyoterapi alan 84 hastanın primer bakım vericisi ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Verilerin toplanmasında bakım vericilerin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu, Bakım Verme Yükü Ölçeği ve Rolls Royce Modeli Yaşam Kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerden ve kurumdan yazılı izin alınmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve ileri analizler kullanılmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 44.19±13.67 (min-max:18-80)’dir.   Araştırmaya katılan bireylerin %69.0’ı kadın, %31.0’erkek, %86.9’u evli, %41.7’si okur-yazar+ilkokul mezunu ve %61.9’unun aylık geliri 660-1320 TL’dir. Bakım Verme Yükü Ölçek Toplam Puan ortalaması 26.48±11.71’dir. Yaşam Kalitesi Ölçek Toplam Puan ortalaması 149.44±20.82’dir. Bakım vericilerin bakım verme yükü ve yaşam kalitesi arasında negatif düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p=.000 r=-0.560). Sonuç: Radyoterapi alan hastalara bakım verenlerin bakım verme yükünün arttığı yaşam kalitesinin düştüğü saptanmıştır.Anahtar Kelimeler: Bakım verici; bakım verme yükü; radyoterapi; yaşam kalitesi.