Evaluation of Most Favored Customer Clauses in Favor of E-Commerce Platforms in Terms of Competition Law


Creative Commons License

BINGOL M. E.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.72, no.1, pp.1-44, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Platforms bring together different user groups and contain the intermediary function that facilitates the execution of the transaction subject to the product or service or facilitates the execution of the relevant transaction. With the widespread use of the Internet, the number of e-commerce platforms has increased, and the relevant platforms have started to frequently use clauses such as most favored customer clauses in order to be effective in the market. In response, both the doctrine and the local and EU competition authorities have examined what kind of consequences these clauses have in terms of competition law. The Turkish Competition Board has also examined these clauses within the framework of some investigations. However, it is not possible to mention that a general framework has been drawn regarding platform most favored customer clauses. In this study, platform most favored customer clauses are legally evaluated within the framework of the new Regulation adopted by the EU, which is still very recent, the EU guidelines and the decisions of the Turkish Competition Board, and it is concluded that the legal nature of the platforms is agency and Communiqué No. 2002/2 should be amended with respect to platform most favored customer clauses.
Platformlar, farklı kullanıcı gruplarını bir araya getirmekte ve ürün veya hizmete konu işlemin gerçekleştirilmesinin sağlanması ya da ilgili işlemin yapılmasını kolaylaştıran aracı işlevini barındırmaktadır. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte e-ticaret platformlarının sayısı da gittikçe artmış, ilgili platformlar da piyasada etkili olabilmek adında en çok kayrılan müşteri kayıtları gibi kayıtlara sıklıkla başvurmaya başlamışlardır. Bunun üzerine gerek doktrinde gerekse yerel ve AB rekabet otoriteleri ilgili kayıtların rekabet hukuku bakımından ne tür sonuçlar meydana getirdiğini incelemiştir. Söz konusu kayıtlar Türk Rekabet Kurulu tarafından da bazı soruşturmalar çerçevesinde inceleme altına alınmıştır. Bununla birlikte platformlar lehine öngörülen en çok kayrılan müşteri kayıtlarına ilişkin olarak genel bir çerçevenin çizildiğinden bahis pek mümkün gözükmemektedir. Bu çalışmada da platform en çok kayrılan müşteri kayıtları, AB tarafından kabul edilen ve henüz çok güncel olan yeni Tüzük ile kılavuz ve Rekabet Kurulu tarafından verilen kararlar çerçevesinde hukuken değerlendirilmiş, platformların hukukî niteliklerinin acente olduğu ve platform en çok kayrılan müşteri kayıtları özelinde 2002/2 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.