Higher Education Ombudsman Offices as an Organizational Ombudsmanal Application


KAYA M.

Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), vol.3, no.3, pp.159-164, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the development of classical ombudsman institutions, organizational ombudsman offices are also developing. Since the beginning of the 1960s, organizational ombudsman offices have become widespread in large enterprises, public service institutions and especially higher education institutions. In this study, it is aimed to examine the roles, functions and historical development of organizational ombudsman offices in the context of higher education institutions. For this purpose, literature review method has been used. The literature review was carried out on ULAKBİM, ERİC, Scopus and Google Scholar data search bases. As a result, it can be said that higher education ombudsman varies because each country has different higher education structure. The purpose, organizational structure, financing and scope of higher education ombudsman offices in worldwide should be investigated. Taking into account the characteristics of the structure of higher education in Turkey, organizational ombudsman model should be developed.
Klasik ombudsmanlık kurumlarının gelişimi ile birlikte örgütsel ombudsmanlık ofisleri da gelişmektedir. 1960 yıllarınbaşından itibaren büyük işletmelerde, kamu hizmeti yürüten kurumlarda ve özellikle yükseköğretim kurumlarındaörgütsel ombudsmanlık ofisleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu çalışmada yükseköğretim kurumları bağlamında örgütselombudsmanlık bürolarının rolleri, işlevleri ve tarihsel gelişimlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusundaliteratür taraması yöntemi kullanılmıştır. Literatür taraması ULAKBİM, ERİC, Scopus ve Google Akademik veritarama tabanlarında gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak her ülkenin yükseköğretim yapısı farklı olması dolayısıylayükseköğretim ombudsmanlığının uygulamaları farklılaşmakta olduğu sonucuna varılmıştır. Dünya genelindeyaygınlaşan yükseköğretim ombudsmanlık ofislerinin amacları, teşkilat yapıları, finansmanları ve kapsamlarınınaraştırılması gerekir. Türkiye’de yükseköğretim yapısının özellikleri dikkate alınarak örgütsel ombudsmanlık modeligeliştirilmelidir