The Development, Validity and Reliability of Turkish Phonological Awareness Test


KAZANOĞLU D., DOĞAN Ö. M., LOGACEV Ö. Ü.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.22-37, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The purpose of the study is to develop a reliable and valid test to measure phonological awareness skills of typically developing children between 4;0-8;11 years of age. Material and Methods: Turkish Phonological Awareness Test (FFT) consists of 16 subtests with four linguistic levels. FFT was administered to 524 typically developing (TD) children and 30 children with speech sound disorders (SSD). The study was carried out in three stages as two pilot study and one main study. Content validity, construct validity, discriminant validity analyses were used to explore the validity of FFT. Internal consistency and objectivity analyses were used to explore the reliability of FFT. Results: The content validity of FFT has been provided by the expert opinion and the results obtained from the pilot studies. The results revealed the factorial structure of FFT with the confirmatory factor analysis both four-dimensional linguistic levels and sixteen-dimensional tasks. The relationship between the subtest scores and the total test score was tested by correlation-based methods and the construct validity was supported. FFT's discriminant validity was found to be high in terms of TD and SSD groups. Internal consistency analyzes were performed with Kuder Richardson (K- 20) and split-half methods. Inter-rater reliability and interobserver reliability analyzes were also performed. The results revealed that FFT is a reliable assessment tool. Conclusion: FFT is a valid and reliable assessment tool to assess phonological awareness skills of typically developed children between 4;0-8;11 years of age.
Amaç: 4;0-8;11 yaş aralığındaki tipik gelişim gösteren çocuklarınfonolojik farkındalık becerilerini ölçen geçerli ve güvenilir bir testgeliştirmektir. Gereç ve Yöntemler: Türkçe Fonolojik FarkındalıkTesti (FFT), dört dilbilimsel düzeyi içeren 16 alt testten oluşmaktadır.FFT, 524 tipik gelişim gösteren (TGG) ve 30 konuşma sesi bozukluğuolan (KSB) katılımcıya uygulanmıştır. Uygulamalar iki pilot uygulamave bir ana uygulama olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir.FFT’nin geçerliliğini test etmek için kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği,ayırt edici geçerlilik analizleri; güvenirliliğini test etmek için iç tutarlılıkve nesnellik analizleri yapılmıştır. Bulgular: FFT’nin kapsam geçerliliğinisağlamak için uzman görüşü alınmıştır ve denemeuygulamalarından elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. FFT’nin dilbilimseldüzey açısından 4 boyutlu ve görevler açısından 16 boyutlukuramsal yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle doğrulanmıştır. Korelasyonadayalı yöntemlerle de alt test puanları ile toplam test puanı arasındakiilişki saptanmış ve yapı geçerliliği desteklenmiştir. FFT’ninTGG’li grupla KSB’li grubu ayırt etme gücünün yüksek olduğu bulunmuştur.İç tutarlılık analizleri, Kuder Richardson (K-20) ve yarıyabölme yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Puanlayıcılar arası güvenirlilikve gözlemciler arası güvenililik ile nesnellik analizleri gerçekleştirilmiştir.Bu analizler sonucunda da FFT’nin güvenilir bir ölçme aracıolduğu ortaya konmuştur. Sonuç: FFT, 4;0-8;11 yaş aralığındaki tipikgelişim gösteren çocukların fonolojik farkındalık becerilerini değerlendirmekiçin kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.