Relapse rations and factors affecting relapse in idiopathic nephrotic syndrome cases


YAVRUCU Ç. R., KARATOPRAK N., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.47, no.1, pp.204-209, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nephrotic syndrome; characterized with proteinuria, hypo-albuminemia, edema and hypercholesterolemia; is kidney disease that is frequently seen in children. While 90% of children nephrotic syndrome is idiopathic, 75% of the ratio is diagnosed as minimal change nephrotic syndrome. Age, gender, corticosteroid treatment duration, supporting treatments such as Angiotensin-converting enzyme inhibitors, antiagregant are important factors in companying infections relapse and response to treatment. Between 1992-2006 a working group was formed from 64 idiopathic nephrotic syndrome cases treated in our clinic and hade been followed up by Pediatric Nephrology Policlinic. 20 of the retrospectively observed cases were female (31.2%), 44 of them male (68.7%) and their ages varied between 1 to 14 with an average of 4.34±3.2. Patients were classified with respect to their responses to the treatment. 16 patients (25%) was steroid dependent, 11 patients (17.1%) steroid . resistant, 42 patients relapsed (65.6%) and 6 patients frequently relapsed (14.2%). Findings were observed about 6.5 years and factors affecting relapse such as age, gender, companying infections, treatment protocols and renal pathologies (of those that have been biopsyed) were compared.
Nefrotik sendrom proteinüri, hipoalbuminemi, ödem ve hiperkolesterolemi ile karakterize çocukluk çağının en sık görülen böbrek hastalıklarından biridir. Çocukluk çağî nefrotik sendromun %90'dan fazla sebebi idi-opatik iken bunun %75'i minimal lezyonlu nefrotik sendrom olarak tanımlanmıştır. Yaş, cinsiyet, kortikos-teroid tedavi süresi, verilen destekleyici tedaviler (Anji-otensin konverting enzim inhibitörleri, antiagregan tedaviler), eşlik eden enfeksiyonların relapsta ve tedaviye yanıtta önemli faktörlerdir. 1992-2006 döneminde, kliniğimizde yatan ve Pediatrik Nefroloji Polikliniğinde takip edilen idiopatik nefrotik sendrom tanısı alan 64 hasta ile çalışma grubu oluşturuldu. Retrospektif olarak incelenen hastaların 20'si kız (%31.2), 44'ü erkek (%.68.7), yaşları 1 yaş ile 14 yaş arasında değişmekte, ortalama yaş 4.34 ± 3.2 idi. Hastalar uygulanan tedaviye verdikleri yanıtlara göre steroide bağımlı (16 hasta, %25), steroide dirençli (11 hasta, %17.1), relaps (42 hasta, % 65.6) ve sık relaps (6 hasta, %14.2) olarak gruplandırıldı. Ortalama 6.5 yıl izlenen olgular, relapsı etkileyen faktörlerden yaş, cinsiyet, eşlik eden enfeksiyon, tedavi protokolleri, biyopsi yapılmış olanların böbrek patolojileri açısısından karşılaştırıldılar.