THE EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE ECONOMIC PERFORMANCE: A HISTORICAL ANALYSIS ON THE MINT COUNTRIES


Creative Commons License

ŞENEL UZUNKAYA S.

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , vol.14, no.3, pp.1035-1043, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of foreign direct investments on the economic growth of countries. MINT countries (Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey) are selected in order to achieve this objective of the study. Foreign direct investments are especially important for the economies of developing countries. These countries have aimed to increase investments in order to reach the status of developed countries. Pedroni cointegration analysis was used in the analysis process. Furthermore, it is aimed to make a historical analysis by using the annual data in the period between 1974 and 2017. Due to the long period interval, a historical analysis is possible. Therefore, it is possible to mention two different specificities of this study. First, the analysis is a guide for the development of MINT countries. On the other hand, Pedroni panel cointegration analysis is considered for the first time under this topic. The main reason for the selection of MINT countries is that although the countries concerned are in the group of developing countries, there is a potential for growth especially due to their geographical location. As a result, it was concluded that there is a longterm relationship between direct foreign investments and economic growth for the MINT countries. Therefore, it would be appropriate for governments in MINT countries to provide incentives such as tax reduction and location support to increase foreign direct investment. This will help the countries in question to reach the developed country level.
Bu çalışmanın amacı doğrudan yabancı yatırımların ülkelerinekonomik büyümeleri üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Sözkonusu amaca ulaşabilmek için MINT ülkeleri (Meksika, Endonezya,Nijerya ve Türkiye) inceleme kapsamına alınmıştır. Doğrudan yabancıyatırımlar özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için önem arzetmektedir. Bahsi geçen ülkeler gelişmiş ülke statüsüne ulaşabilmek içinyatırımları arttırmayı amaç edinmişlerdir. Analiz sürecinde Pedronieşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Ayrıca, 1974 ve 2017 dönemaralığındaki yıllık veriler kullanılarak tarihsel bir analiz yapılmasıhedeflenmiştir. Dönem aralığının uzun alınmasından dolayı tarihsel biranaliz yapılabilmesi mümkün olmuştur. Dolayısıyla, bu çalışmanın ikifarklı özgünlüğünden bahsedebilmek mümkündür. İlk olarak, analizMINT ülkelerinin kalkınmaları adına yol gösterici niteliğe sahiptir. Öteyandan, Pedroni panel eşbütünleşme analizi bu konu başlığı altında ilkdefa dikkate alınmaktadır. MİNT ülkelerinin seçilmesinin temel nedeniilgili ülkelerin gelişmekte olan ülkeler grubunda olmasına karşın özelliklecoğrafi konumlarından dolayı büyüme potansiyelinin bulunmasıdır.Netice itibarıyla, MINT ülkeleri için doğrudan yabancı yatırımlar veekonomik büyüme arasında uzun süreli ilişki olduğu sonucunavarılmıştır. Dolayısıyla, MINT ülkelerinde hükümetlerin doğrudanyabancı yatırımı arttırabilmek adına vergi indirimi ve yer desteği gibiteşvikleri vermeleri yerinde olacaktır. Bu sayede, doğrudan yabancıyatırımların arttırılabilmesi mümkün olabilecektir. Belirtilen bu durumsöz konusu ülkelerin gelişmiş ülke seviyesine ulaşabilmelerinde kolaylıksağlayacaktır.