Effect of different arch heights on the lower extremity postural alignment in individuals with pes planus


ŞAHİN M., ALGUN Z. C.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.7, no.2, pp.154-158, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.154-158
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose:The aim of this study was to evaluate the immediate effects of standard medial arch reinforcements at different heights on the lower limb alignment in the static posture and to determine the difference from each other. Methods:Twenty (9F, 11M) adults diagnosed with clinical and radiological bilateral pes planus were included in the study. Fourway photographs were taken without any medial arch support and with 1, 1.5 and 2 cm arch supports from the same distance and height from anterior, posterior and lateral by using the PostureScreen Mobile (PSM) application. Postural deviations were calculated with marked anatomic points. The statistical significance limit was determined as 5% (p <0.05) in this study and the analyzes were performed using SPSS 22.0 software. One Way Repeated Measures ANOVA was used to determine descriptive statistics and variable differences for demographic data. Results: Arch supports shown no differences in the hip and lumbar region between different heights and without support (p>0,05). Arch support with 1cm was found to significantly reduce static knee flexion compared to the without any support (p<0,05). The effect of other heights on knee joint could not be determined statistically (p>0,05). Conclusion: When we examine the effect of the use of arch supports on the static posture, it has seen that it helps to eliminate the postural disorder present in the knee joint.
Amaç: Değişik yüksekliklerdeki standart medial ark takviyelerinin statik ayakta durma postüründeki alt ekstremite dizilimiüzerine anlık etkilerini değerlendirmek ve birbirlerinden farkını saptamaktır.Yöntem: Klinik ve radyolojik bilateral pes planus tanısı konulan 20 (9K, 11E) yetişkin çalışmaya dahil edildi. PostureScreenMobile (PSM) uygulaması kullanılarak medial ark takviyesi olmadan ve 1, 1,5 ve 2 cm ark takviyesi ile aynı mesafe veyükseklikten anterior, posterior ve lateralden olmak üzere 4 yönlü fotoğrafları çekildi. İşaretlenen anatomik noktalar ile postüralsapmalar hesaplandı. Çalışma genelinde istatistiksel anlamlılık sınırı %5 (p<0,05) olarak belirlendi ve analizler SPSS 22.0yazılımı kullanarak gerçekleştirildi. Demografik veriler için tanımlayıcı istatistik ve değişken farklarının saptanabilmesi için OneWay Repeated Measures ANOVA kullanıldı.Bulgular: Farklı ark takviye yüksekliklerinin kalça ve lumbar bölgede istatistiksel olarak birbirleri arasında veya takviyesizpostüre karşı anlamlı bir fark yaratmadığı (p>0,05), 1cm’lik takviyenin ise, ark takviyesiz postüre göre, statik diz fleksiyonunuanlamlı oranda azalttığı görülmüştür (p<0,05). Diğer yüksekliklerin diz eklemi üzerine etkisi istatistiksel olarak tespitedilememiştir (p>0,05).Sonuç: Tabanlık kullanımının statik postür üzerindeki anlık etkisini incelediğimizde diz ekleminde var olan postüral bozukluğuortadan kaldırmaya yardım ettiği görülmektedir