EVALUATING THE EFFECTS OF PERIODONTAL HEALTH ON IN VITRO FERTILIZATION OUTCOMES


ALTAŞ N., TOYGAR H., CİLASUN Ü., AYGÜN B. K., DEMİR B.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, no.4, pp.289-294, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.289-294
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

BJECTIVE: This study aims to evaluate the effect of pe-riodontal status, which has been proven to have effects on systemic health, on the outcomes of in vitro fertiliza-tion (IVF) treatment which is applied to infertile women. MATERIALANDMETHODS:Sociodemographicdatahave beencollected from female patients diagnosed with infertilitythrough a questionnaire. On the day of the blood test, plaque index, gingival index, probing depth and bleeding index on probing were measured. Recruited patients were classified into the healthy, gin-givitis, and periodontitis groups according to the afore-mentioned criteria. These groups were compared with respect to human chorionic gonadotropin (hCG) dosage, estradiol and progesterone levels, the number of oocy-te and embryos transferred, and pregnancy outcomes. One-way ANOVA, Tukey HDS, Tampane’s T2, Kruskal-Wal-lis, Mann-Whitney U, and chi-square tests were used in this study. RESULTS: The three groups were statistically similar in the aspect of retrieved oocytes, transferred embryos and pregnancy outcomes. Although three groups had statistically similar in terms of estradiol levels on the day of hCG administration, progesterone levels were signifi-cantly higher in the periodontitis group compared to he-althy and gingivitis groups.CONCLUSIONS: This elevation in progesterone levels ob-served in the periodontitis group is below the threshold level which could affect the IVF outcomes.Large scale and long-term studies are needed to clarify the effects of periodontal status on IVF outcomes.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sistemik sağlık üzerinde et-kisi kanıtlanmış olan periodontal durumun infertil kadın-larda uygulanan in vitro fertilizasyon tedavisi sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: İnfertilite tanısı konmuş kadın has-talardan sosyodemografik veriler bir anket yardımıyla toplanmıştır. Kan testi gününde plak indeksi, gingival indeks, cep derinliği, sondalamada kanama indeksi öl-çümleri yapılmıştır. Buna göre; sağlıklı, gingivitisli ve pe-riodontitisli olarak sınıflandırılan hastalar ile kullanılan human chorionic hormon gonadotropin (hCG) dozu, öst-radiol ve progesteron seviyeleri, transfer edilen embriyo sayıları, oosit sayıları ve gebelik sonuçları karşılaştırılmış-tır. Çalışmada, tek yönlü ANOVA, Tukey HDS, Tampane’s T2, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Gruplar arasında oosit sayıları, transfer edi-len embriyo sayıları ve gebelik sonuçları açısından bir farklılık gözlenmemiştir. Gruplar arasında hCG günü öst-radiol seviyesi açısından bir farklılık gözlenmemesine karşın hCG günü progesteron seviyesi periodontitis gru-bunda sağlıklı ve gingivitisli gruba göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. SONUÇ:Periodontitis grubunda gözlenen progesteron seviyesindekiyükselmeIVFsonucunuetkileyebilecekolan eşik değerin altındadır. Periodontal durumun inferti-lite tedavisi üzerindeki etki mekanizmasının belirlenmesi için geniş ölçekli ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyul-maktadır