An Analysis on Cesare Lombroso, Known as the Father of Criminology


Artuk M. E., Yılmaz E.

Boğaziçi Law Review, vol.1, no.1, pp.1-14, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Boğaziçi Law Review
  • Page Numbers: pp.1-14
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Positivism, which took a central position in the intellectual landscape of the 19th century and aimed to remove metaphysical elements from social sciences, significantly influenced criminal law. Accordingly, the achievements believed to have been attained in disciplines like chemistry, physics or biology should also be attainable in the social sciences, leading to the elimination of philosophy and metaphysics, and rational reasoning must be replaced with the empirical method. Based on this postulate, Cesare Lombroso, an Italian physician, after examining the autopsy of the notorious bandit Giuseppe Villella, put forth an idea that profoundly influenced the understanding of criminal law after him: “There is a born criminal”. Lombroso claims that crime, like everything else in the universe, is the result of a deterministic process. He suggests the causes of crime can be investigated and determined by examining criminals biologically, anthropologically and socially. This idea is diametrically opposed to the views of the classical school, which draws from philosophy and establishes crime policy based on metaphysical elements such as free will. The classical school, which acknowledges free will and believes that human beings act as a free cause, intensifies its studies solely on the phenomenon of crime by not accepting the presence of a deterministic process in the commission of crime. On the other hand, the positivist school aims to examine the criminal empirically, disregarding philosophical speculations. This idea contributes to the establishment of criminology. Following Lombroso, other authors examined the phenomenon of crime and the criminal from different perspectives, thus solidifying criminology as a scientific discipline. Although the positivist school was not widely accepted in criminal law afterwards, it had a significant impact on the individualization of punishment and a focus on the offender. This study aims to shed light on the life and thoughts of Cesare Lombroso, the founder of the positivist school in criminal law. 

19. yüzyılın düşünce dünyasının merkezinde yer alan ve sosyal bilimleri metafiziksel unsurlardan arındırmayı gaye edinen pozitivizmin (olguculuk) ceza hukuku alanında da büyük tesirleri olmuştur. Buna göre kimya, fizik veya biyoloji gibi bilim dallarında elde edildiğine inanılan büyük başarılara sosyal bilimlerde de ulaşılması zımnında felsefe ve metafiziğin elenmesi, aklî muhakemenin deneysel metotla ikame edilmesi gerekmektedir. Bu postulattan hareketle Giuseppe Villella isimli meşhur bir haydudun otopsisini inceleyen İtalyan hekim Cesare Lombroso, kendisinden sonraki ceza hukuku anlayışını derinden etkileyen bir fikir ortaya atmıştır: “Doğuştan suçlu vardır”. Lombroso evrendeki her husus gibi suçun da determinist bir sürecin neticesi olduğunu ve bu itibarla suçluların biyolojik, antropolojik ve sosyal açıdan incelenmesiyle suç işlemenin sebeplerinin tahkik ve tespit edilebileceğini iddia eder. Bu düşünce, felsefeden beslenen ve özgür irade gibi metafiziksel unsurlara mebni şekilde suç politikası belirleyen klasik okulun görüşleriyle taban tabana zıttır. Zira, insanın kendisinin özgür bir neden olarak hareket ettiğini, yani özgür iradenin mevcudiyetini kabul eden klasik okul, determinist bir sürecin varlığını kabul etmeyerek suç fenomeni üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırır. Buna mukabil, pozitivist okulun amacı felsefî spekülasyonları nazarıitibara almayarak suçlunun ampirik cihetten tetkik edilmesidir. Bu fikir, kriminolojinin kurulmasına müncer olur. Lombroso’yu takip eden diğer müellifler suç fenomenini ve suçluyu daha farklı açılardan da incelemeye tabi tutarak, kriminolojinin bir bilim dalı olarak tahkim edilmesini sağlamıştır. Ceza hukukunda pozitivist okul, sonrasında geniş bir kabul görmüş olmasa da cezanın bireyselleştirilmesinde ve suçluya odaklanılmasında önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu çalışma, pozitivist okulun kurucusu olan Cesare Lombroso’nun hayatının ve düşüncelerinin aydınlatılması maksadını gütmektedir.