Lenalidomide-Based Treatment Results in Patients with Relapsed/Refractory Lymphoma (Excluding Mantle Cell Lymphoma): A Multi-Centre Experience


Creative Commons License

DOĞU M., SERİN İ., GEMİCİ A., KARIŞMAZ A., TURGUT B.

Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları, vol.5, no.3, pp.61-65, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Lymphomas represent a heterogeneous group of diseases, mostly of B-cell origin. Lenalidomide is included in chemo-immunotherapeutic agents as a structural analog of thalidomide. In this study, the goal is to reveal our real-life data on lenalidomide. Patients and Methods: Patients diagnosed with lymphoma between January 2018-2020, were retrospectively analyzed. Lenalidomide combined regimens were grouped as: Lenalidomidedexamethasone (Len-D); lenalidomide-bendamustine (Len-B); lenalidomide-rituximab (Len-R). Results: Fifteen (60.9%) patients received Len-D, 6 (30.4%) patients received Len-B and 2 (8.7%). patients received Len-R Most common response was progressive disease with 13 (56.5%) patients, only 2 (8.7%) patients had a complete remission. Conclusion: Lenalidomide appears as new treatment options in relapsed/refractory Hodgkin lenfoma (HL), diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), follicular lymphoma (FL) and indolent lymphomas.
Amaç: Lenfomalar, çoğunlukla B hücre kökenli heterojen bir hastalık grubunu temsil eder. Lenalidomid, kemo-immünoterapötik ajanlara talidomidin yapısal bir analoğu olarak dahil edilmiştir. Bu çalışmada amaç, mantle hücreli lenfoma dışı lenfomalarda, lenalidomid ile ilgili gerçek yaşam verilerimizi ortaya çıkarmaktır. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2018- Ocak 2020 tarihleri arasında lenfoma tanısı alan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Lenalidomid kombine rejimleri şu şekilde gruplandırılmıştır: Lenalidomi -deksametazon (Len-D); lenalidomid-bendamustin (Len-B); lenalidomid-rituksimab (Len-R). Bulgular: On beş (%60.9) hasta Len-D, 6 (%30.4) hasta Len-B ve 2 (%8.7) hasta Len-R aldı. En yaygın yanıt 13 (%56.5) hasta ile progresif hastalık idi, sadece 2 (%8.7) hastada tam yanıt vardı. Sonuç: Lenalidomid, diffüz büyük B hücreli lenfomalar (DBBHL), folliküler lenfoma (FL) ve indolen relaps/refrakter lenfomalar ile relaps/refrakter Hodgkin lenfomada (HL) yeni tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.