Evaluation of the Hepatitis B, Hepatitis C, HIV Seroprevalences and Level of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Hepatitis B Infection of a Faculty of Dentistry Students: Cross-Sectional Clinical Study


Creative Commons License

YILMAZ Z. Ç., ALTAŞ N., ÇİL B. G.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.28, no.2, pp.282-290, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Hepatitis B virus (HBV) infection is a common viral infection in our society that can be transmitted from dentists to patients or from patients to dentists during the dental procedures. In this study, the aim was to evaluate the knowledge, attitudes, and behaviors of HBV virus infection among 4th and 5th grade students in School of Dentistry. Additionally, seroprevalences of highly contagious HBV, hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV) were evaluated. Material and Methods: In this cross-sectional clinical study, an online questionnaire consisting of four parts: demographic information, knowledge of HBV, attitude scale and behavior scale was applied to the volunteers. The ELISA test was used to evaluate the students' HBV, HCV and HIV seroprevalences. Results: Significant difference was observed between knowledge scores of 4th grades and attitude scores (p=0.0001). Attitude score with high knowledge was found to be significantly higher with medium knowledge (p=0.0001). Average behavioral scores of 4th grade with low knowledge were found to be significantly lower than medium and high knowledge (p=0.012, p=0.001). No significant difference was observed between knowledge, attitude, and behavior scores in 5th grades (p=0.156, p=0.574). Conclusion: Although the overall knowledge of HBV and serological test results seemed to be adequate, 4th grade students with lower knowledge showed inadequate attitudes and behaviors. This result highlighted the necessity of infection control education in a regular basis.
Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu, toplumumuzda yaygın olarak görülen ve dental işlemler yoluyla diş hekimlerinden hastalara ya da hastalardan diş hekimlerine bulaşabilen bir viral enfeksiyondur. Bu çalışmada, diş hekimliği fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin HBV enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin, bu konudaki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Buna ek olarak, yüksek bulaşıcılık oranına sahip HBV, hepatit C virüsü (HCV) ve insan immün yetmezliği virüsü [human immunodeficiency virus (HIV)] seroprevalansları değerlendirildi. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel klinik araştırmada, gönüllülere demografik bilgiler, HBV hakkındaki bilgi düzeyleri, tutum ölçeği ve davranış ölçeği olmak üzere 4 bölümden oluşan çevrim içi anket uygulandı. Öğrencilerin HBV, HCV ve HIV seroprevalanslarının değerlendirilmesinde ise ELISA testi kullanıldı. Bulgular: 4. Sınıf öğrencilerinin bilgi düzeyi skorları ile tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p=0,0001). Bilgi düzeyi yüksek olan öğrencilerin tutum puanı ortalamaları, bilgi düzeyi orta olan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,0001). 4. Sınıf öğrencilerinden bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin davranış puanı ortalamaları, bilgi düzeyi orta ve yüksek olan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,012, p=0,001). 5. Sınıf öğrencilerinin ise bilgi düzeyi, tutum ve davranış puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,156, p=0,574). Sonuç: HBV genel bilgi seviyesi ve serolojik test sonuçları yeterli düzeyde görünse de kliniğe yeni başlayan 4. sınıf öğrencilerinden HBV enfeksiyonu hakkında bilgi düzeyi düşük olanların tutum ve davranışlarının daha yetersiz olduğu görüldü. Bu sonuç, sürekli enfeksiyon kontrolü eğitiminin gerekliliğini vurgulamaktadır.