The Effect of Musical Mobile on Pain Perception Used During Peripheral Intravenous Catheterization in Infants (3-6 Months)


AKAY N., KUĞUOĞLU S., EKİCİ B.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.16-21, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: The aim of this study is to investigate the effect of musical mobile on pain perception used during peripheral intravenous catheterization in infants. Material and Methods: The semi-experimental study, which was conducted with a total of 112 babies between 3-6 months, was carried out on 2.11.2017 and 31.01.2018 in a hospital's pediatric ward. While the musical mobile was used during the intravenous catheterization procedure in the experimental group, only catheterization was applied to the control group. Data were collected with a descriptive information form and Face Legs Activity Cry Consolability (FLACC) Pain Scale. In both groups, two independent observers scored the simultaneous pain scale before, during, and after the procedure. Results: 52.7% (n = 59) of the babies included in the study were female and 47.3% (n = 53) were male. It was determined that the general characteristics (age, weight, height) of the babies were similar between experimental and control groups. The FLACC pain scores of the control group before (p: 0.011; p <0.05), during (p: 0.001; p <0.01) and after the procedure (p: 0.001; p <0.01) were found to be statistically significantly higher than the experimental group. Conclusion: Musical mobile has been found effective in reducing pain perception during peripheral intravenous catheterization and can be used safely
Amaç: Bu araştırma, 3-6 ay arası bebeklerde, periferik intravenözkateterizasyon uygulaması sırasında kullanılan müzikli dönenceninağrı algısına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel olarak 3-6 ay arası toplam 112bebek ile yürütülen çalışma 2.11.2017 ve 31.01.2018 tarihlerindebir hastanenin çocuk servisinde gerçekleştirilmiştir. Deneygrubunda intravenöz kateterizasyon işlemi sırasında müziklidönence kullanılırken, kontrol grubuna sadece kateterizasyonuygulanmıştır. Bebek Tanıtıcı Bilgi Formu ve Face Legs Activity CryConsolability (FLACC) Ağrı Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Her ikigrupta işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrasında birbirindenbağımsız iki gözlemci eş zamanlı ağrı ölçeğini puanlamıştır.Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bebeklerin %52.7’si (n=59)kız, %47.3’ü (n=53) erkektir. Bebeklere ilişkin genel özelliklerin (yaş,tartı, boy) deney ve kontrol grupları arasında benzerlik gösterdiğisaptanmıştır. İşlem öncesi (p:0.011; p< 0.05), işlem sırası (p:0.001;p< 0.01) ve işlem sonrasında (p:0.001; p<0.01) kontrol grubununFLACC ağrı puanları, deney grubu FLACC ağrı puanlarına göreistatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.Sonuç: Periferik intravenöz kateterizasyon uygulaması sırasındaağrı algısının azaltılmasında müzikli dönence etkili bulunmuştur vegüvenle kullanılabilir