Investigation about the Theses That Committed in Turkey or the Non-Pharmacological Methods That Applied in the Labor Pain Management


Creative Commons License

VARIŞOĞLU Y.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.45-52, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: The purpose is examination of the nonpharmacological methods applied in the management of labor pain theses in Turkey. Methods: Turkey National Thesis Search Center from the database "birth pains", "management of labor pain," nanpharmacological methods "of the thesis were reviewed using the keywords (n = 69) in accordance with the criteria for inclusion of research and reached to the full text has been 18 thesis evaluation Results: 11.1% (n = 2) of the theses, midwifery, 88.9% (n = 16) in the nursing department and between the years 2001-2018 studies examined in the last years were determined. Most of the studies (72.2%) were doctoral thesis. Acupressure, hot application to the perineum, and birth preparation training were among the most widely used nanomatological methods. It has also been reported that the hot application to the perineum protects the perineum against 3rd and 4th degree trauma. The focus used as a method of controlling pain has been studied in a thesis and it is important for being the first applied method in our country and in the world. Conclusion: It was determined that the most effective application in the management of labor pain was methods based on the theory of gate control such as squatting, hot application, massage, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. According to the philosophy of hypnobirting and lamaze, which is based on the theory of Central Nervous System, it was determined that the prenatal training had an effect on maternal satisfaction and postpartum breastfeeding success.
Amaç: Türkiye’de yapılan tezlerde, doğum ağrısının yönetiminde uygulanan nonfarmakolojik yöntemlerin incelenmesiamaçlanmıştır.Yöntem: Türkiye Ulusal Tez Arama Merkezi veri tabanından “doğum ağrısı”, “doğum ağrısının yönetimi”, non-farmokolojikyöntem” anahtar kelimeleri kullanılarak incelemeye alınan tezlerden (n=69) araştırma dahil edilme kriterlerine uygun ve tammetnine ulaşılan 18 tez çalışması değerlendirmeye alınmıştır.Bulgular: Tezlerin %11.1’i (n=2) Ebelik, %88.9’unu (n=16) Hemşirelik anabilim dalında ve 2001-2018 yılları arasındaincelenen çalışmalarda son yıllarda artış olduğu belirlendi. Çalışmaların büyük bir kısmı (%72.2) doktora teziydi. Akupressür,perineye sıcak uygulama ve doğuma hazırlık eğitimi en yaygın kullanılan nonfarmakolojik yöntemlerdendi. Bu çalışmada,nonfarmakoloik uygulamaların %50’sinin eylem süresini kısalttığı ve %33.3’ünde ise doğumda anne memnuniyetinin arttığısaptandı. Ayrıca perineye sıcak uygulamanın perineyi 3. ve 4. derece travmalara karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir. Ağrıyıkontrol etme yöntemi olarak kullanılan odaklanma bir tezde çalışılmış olup ülkemizde ve dünyada yeni uygulanan ilk yöntemolması açısından önemlidir.Sonuç: Doğum ağrısının yönetiminde en etkili uygulamanın çömelme, sıcak uygulama, masaj, Elektriksel Sinir Stimülasyonugibi Kapı Kontrol Teorisine dayanan yöntemler olduğu belirlendi. Merkezi Sinir Sistemi Kontrol teorisine dayananhipnobirting ve lamaze felsefesine göre hazırlanan doğuma hazırlık eğitimlerinin anne memnuniyeti ve doğum sonu emzirmebaşarısına etki ettiği belirlendi.