Site of Establishment Selection of Health Facilities: An Evaluation With Fuzzy AHP Method


Yılmaz E.

18. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 December 2023, vol.1, no.1, pp.94-95

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94-95
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Facility site selection has a prioritized and important place among strategic decisions. The compensation of the wrong steps to be taken during the establishment phase of the facility may cause catastrophic costs. As a matter of fact, in healthcare facilities where a 24/7 uninterrupted service process must be provided, the choice of facility location is a strategic decision of vital importance in terms of the sustainability, efficiency, patient satisfaction and the potential to contribute to public health. Facility site decisions, which are made under the influence of a few different criteria, are also the focus of multicriteria decision-making approaches. The aim of this study is to identify the criteria affecting the site of establishment health facilities and to determine their relative weights and importance levels. In this context, seven different criteria determined because of the literature review were included in the study. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) approach, which is one of the MCDM methods, was used to determine the weights and importance levels of the criteria. According to the results of the analysis,the most important and prioritized criteria of the health facility site of establishment selection process were determined as "Investment cost" with a weight of 36.22%, "Infrastructure facilities" with a weight of 18.91%, "Transportation facilities and location" with a weight of 14.25%. The criterion with the lowest importance level and priority ranking was found as "Environmental factors" with a weight of 4%. In this direction, investment cost, infrastructure facilities and transportation facilities should be taken into consideration in the selection of the location of health facilities. Investment cost should be formed because of budget planning including land purchase, building construction, equipment supplies and all other related expenditure items. As a matter of fact, easy access of the health facility to basic infrastructure services such as electricity, water and natural gas is another important issue. In addition, a location that is easily accessible to patients and staff, access to public transport, proximity to main arteries and patient transport facilities should not be ignored during the selection process. 

Tesis yeri seçimi stratejik kararlar arasında öncelikli ve önemli bir yer tutmaktadır. Tesisin kuruluş aşamasında atılacak hatalı adımların telafisi katastrofik boyutlarda maliyetlere sebebiyet verebilir. Nitekim 7/24 kesintisiz bir hizmet sürecinin sunulması gerektiği sağlık tesislerinde kuruluş yeri seçimi, tesisin sürdürülebilirliği, etkinliği, hasta memnuniyeti ve toplum sağlığına katkı sağlama potansiyeli açısından hayati öneme sahip stratejik bir karardır. Bir dizi farklı kriterin etkisi altında alınan tesis kuruluş yeri seçimi kararları çok kriterli karar verme yaklaşımlarının da odak noktasıdır. Bu çalışmanın amacı da sağlık tesisleri kuruluş yeri seçimini etkileyen kriterleri tespit ederek göreceli ağırlıklarını ve önem derecelerini belirlemektir. Bu kapsamda literatür taraması sonucu belirlenen yedi farklı kriter çalışmaya dahil edilmiştir. Kriterlerin ağırlıklarının ve önem derecelerinin belirlenebilmesi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) yaklaşımı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; sağlık tesisleri kuruluş yeri seçimi sürecinin en önemli ve öncelikli kriterleri sırasıyla %36,22 ağırlık ile “Yatırım maliyeti”; %18,91 ağırlık ile “Altyapı imkanları”; %14,25 ağırlık ile “Ulaşım kolaylıkları ve konum” olarak tespit edilmiştir. Önem düzeyi ve öncelik sıralaması en düşük kriter ise %4 ağırlık ile “Çevresel faktörler” olarak bulunmuştur. Bu doğrultuda sağlık tesisleri kuruluş yeri seçiminde öncelikli olarak yatırım maliyeti, altyapı imkanları ve ulaşım kolaylıkları dikkate alınmalıdır. Yatırım maliyeti; arazi satın alma, bina inşası, ekipman tedariki ve diğer ilgili harcama kalemlerinin tamamını içeren bütçe planlamaları sonucu oluşturulmalıdır. Nitekim sağlık tesisinin elektrik, su, doğalgaz gibi temel altyapı hizmetlerine kolay erişimi olması bir diğer önemli husustur. Ayrıca hastaların ve personelin rahatlıkla ulaşabileceği bir konumda olması, toplu taşıma araçlarına erişim, ana arterlere yakınlık ve hasta nakil imkanları gibi durumlar da seçim sürecinde göz ardı edilmemelidir.