INVESTIGATION OF THE EFFET OF REMOVABLE RETAINERS ON TOOTH MOBILITY AFTER ORTHODONTIC TREATMENT


Creative Commons License

BALCI N., TOYGAR H., KIRÇELLİ B.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.175-181, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: In orthodontic tooth movement, significant physiological alterations in the periodontal ligament and underlying alveolar bone are frequently observed states. Tooth mobility has been used as an important indicator in the assessment of biomechanical characteristics of the periodontium and the availability of periodontal support throughout orthodontic treatment. The aim of this study is to compare the effects of Hawley and Essix appliances used for orthodontic retention on tooth mobility over time and to evaluate their clinical efficacy. Materials and Method: A total of 45 participants, 29 Hawley appliances used and 16 Essix appliance used, were included in this study. For each subject, the mobility of teeth on both arches was measured immediately (initial measurement) after orthodontic treatment and during retention (1st week, 1st, 2nd, 3,6th, 9th and 12th months) by use of Periotest. Results: The initial measurement, 2nd, 3rd and 6th months mobility levels of the Hawley group were statistically significantly higher than the Essix group(p <0.05). There was no statistically significant difference in the initial measurement in Hawley group according to the mobility level in the first week(p> 0.05) whereas there was a statistically significant decrease in the measurements of the 1st, 2nd, 3rd, 6th, 9th and 12th months (p <0.01). The results were similar to Hawley group in Essix group (p <0.01). Periotest values decreased with time in both groups. Conclusion: In our results suggest that Hawley and Essix appliances, which are widely preferred in the retention period after orthodontic treatment, have similar clinical benefits on remodeling of orthodontic-induced mobility.
Giriş: Ortodontik tedavideki diş hareketleri esnasında gerek periodontal ligamentte (PDL) gerekse PDL’ye komşu kemikduvarında önemli fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Diş mobilitesi hem ortodontik tedavi boyunca hem de retansiyondöneminde periodonsiyumun biyomekanik özelliklerinin ve periodontal desteğin mevcudiyetinin değerlendirilmesinde önemli birgösterge olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortodontik retansiyon amacı ile kullanılan Hawley ve Essix apareylerininmobilite üzerine etkisini zamana bağlı karşılaştırmalı olarak incelemek ve bu apareylerin klinik yararlanımlarını değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza sabit ortodontik tedavi sonrası retansiyon döneminde Hawley apareyi kullanan 29 ve Essixapareyi kullanan 16 olmak üzere toplam 45 (35 kadın,10 erkek) katılımcı dahil edilmiştir. Diş mobilite ölçümleri braketlersöküldükten hemen sonra (ilk ölçüm) ve sonrasında 1.hafta,1.,2.,3,6.,9, ve 12. aylarda olacak şekilde Periotest cihazınınüreticinin talimatlarına göre kullanılması ile yapılmıştır.Bulgular: Gruplar arası zamana bağlı Periotest değerleri karşılaştırıldığında Hawley grubunun ilk ölçüm, 2.ay, 3. ay ve 6. aymobilite düzeylerinin Essix grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Grup içiPeriotest değerleri karşılaştırıldığında Hawley grubunda ilk ölçümdeki mobilite düzeyine göre 1. Haftada istatistiksel olarakanlamlı bir farklılık görülmezken (p>0.05); ilk ölçüme göre 1. ay, 2. ay, 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ay ölçümlerinde görülendüşüşler istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Essix grubunda bulgular Hawley grubuna benzerdir(p<0.01). Her iki grupta da Periotest değerlerinin zaman bağlı olarak azaldığı gözlenmiştir.Sonuç: Çalışmamızda ortodontik tedavi sonrası retansiyon döneminde yaygın olarak tercih edilen Hawley ve Essix apareylerinintedavi ile indüklenen diş mobilitesi üzerinde benzer klinik yararlanımları olduğu gözlenmiştir.