ÖÖZZEETT AAmmaaçç:: Bu çalışmanın amacı, aydınlık ve karanlık ortamlarda pupilde meydana gelen fiz- Cemile ANIL ASLAN,a


ANIL ASLAN C., ELİAÇIK M., KARAMAN ERDUR S., ŞENTÜRK F., GÜLKILIK G.

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, vol.25, no.3, pp.158-163, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.158-163
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

AABBSSTTRRAACCTT OObbjjeeccttiivvee: To investigate the impact of physiologic pupil changes on the accuracy of the Welch Allyn SureSight (WASS; Welch Allyn, Skaneateles Falls, New York) hand-held autore- fractor in photopic and scotopic conditions. MMaatteerriiaall aanndd MMeetthhooddss:: Data are reported for 57 chil- dren, aged 1 to 5-years-old, with no ocular abnormalities. Each of the children was tested in the following order: WASS non-cycloplegic refraction in photopic and scotopic conditions, WASS cy- cloplegic refraction and cycloplegic retinoscopic refraction by an experienced pediatric ophthal- mologist. Analysis variables included age (months) and refraction (sphere, cylinder, axis) of right eye. RReessuullttss:: Data were successfully obtained on 76% of children using WASS and 96% with retinoscopy. The mean WASS non-cyloplegic spherical equivalent (SE) in photopic and scotopic conditions were 0.97±0.60 (range:-0.63 to 2.38) D and 1.85±0.59 D (range: 0.38 to 3.50), respec- tively. The mean WASS cyloplegic SE was 1.95±0.95 D (range:-0.35 to 3.50). The mean SE obtained by cyloplegic retinoscopy was 2.23±0.78 (range: 1.00 to 4.00) diopters (D). WASS non-cyloplegic re- fraction in photopic conditions were significantly different from other measurements (p <0.001 for all). There was no difference in cylindrical values among WASS non-cyloplegic refraction in pho- topic and scotopic conditions, WASS cyloplegic refraction and retinoscopy (p=0.992, 0.557, and 0.603, respectively). CCoonncclluussiioonn:: The reliability of the noncyclopleged autorefractor spheric measurements with the WASS was low in photopic condition. Therefore, in this study it was emphasized that autorefractometers were useful as screening tools and the gold standard technique was manual retinoscopy. KKeeyy W
karartılarak üçer defa ardışık ölçüm alınarak iki sefer tekrarlandı. İlk ölçümlerin ardından hastala- rın gözlerine beş dk ara ile birer damla 1% siklo- pentolat (Sikloplejin®, Abdi İbrahim, İstanbul, Türkiye) damlatıldı. Son damladan 30 dk sonra has- taların ışık refleksleri kontrol edilerek, aynı cihaz ve aynı ortamda ilk muayeneyi yapan göz hekimi tarafından ölçümler tekrarlandı. Aynı gün içeri- sinde sikloplejili olarak deneyimli bir pediatrik göz hekimi tarafından retinoskopi "Mohidra" yöntemi ile yapıldı. Bu yöntemde muayene odasının müm- kün olduğunca karanlık olması sağlanır. Göz he- kimi yaklaşık 50 cm mesafeden, bir gözü tercihen yakını tarafından kapatılmış olan çocuğun diğer gö- züne retinoskopi yapar. Fiksasyon nesnesi retinos.