The cognitive effects of using transdermal fentanyl in cancer pain


ÜNLÜ N., BİLEN A., TURGUT N., TÜRKMEN A., ALİ A.

Ağrı, vol.26, no.3, pp.126-130, 2014 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Ağrı
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.126-130
  • Keywords: Cancer pain, cognitive functions, transdermal fentanyl
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: In this study, we aimed to investigate the effects of using transdermalfentanyl (TDF) on cognitivefunctions in cancer pain. Methods: After approval and informed consent of patients by the Ethical Committee,fifty patients with cancer pain who had no pre- vious opioid treatments were included in the study. Pain was evaluated with Visual Analogue Scale (VAS) while, cognitivefunctionswere assessed using by Addenbrookes Cognitive Examinationfinal revised version (ACE-R). In addition, performance was evaluatedwith Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG) and adverse reactions were noted. Patient algological evalu- ation was done in thefirst application and the normal cognitivefunctions were established using ACE-R. In most cases the treatmentbegan with 25μg/h TDF and, at certain stages of the treatment, the dose was increased so that VAS ≤2. ACE-R was applied againon day 30under sufficient analgesia. All patients were compared using ACE-R total scores and subgroups (attention-orientation,memory,fluency, language, visuospatial abilities) at before and after TDF treatment. Results: At the end of the study, attention-orientation, memory, fluency, language, and ACER total scores showed a statisticall ysigni ficant improvement after TDF treatment than before. No signi ficant change was obtainedfor the visuospatial abilities. No di f- ference was detected in performance status. Conclusion: The use of TDF for the treatment of cancer pain is not associated with impairment in cognitive performance. Evensome cognitive test scores demonstrated signi ficant improvement. Our data shows that the absence of pain increased the quality of li fe.
Amaç: Bu çalışmada, kanser ağrısında transdermal fentanil (TDF) kullanımının kognitif fonksiyonlar üzerine olan etkisininincelenmesi amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Etik kurul ve hasta onamı alınarak daha öncesinde opioid tedavisi almamış 50 kanser ağrılı hasta çalışmakapsamına alındı. Ağrı değerlendirmesi Vizüel Analog Skala (Visual Analogue Scale-VAS), kognitif fonksiyon muayenesiAddenbrook Kognitif Muayenesi gözden geçirilmiş versiyonu (Addenbrookes Cognitive Examination final revised version-ACE-R) ve günlük aktivite düzeyi Doğu Onkoloji Grubu Performans Ölçütü (Eastern Cooperative Oncology Group Per- formance Status -ECOG) ile değerlendirildi, yan etkiler kaydedildi. Hastaların ilk başvurularında algolojik değerlendirmeleriyapıldı ve ACE-R uygulanarak normal kognitif fonksiyon düzeyleri tespit edildi. Olgularda 25 μg/saat TDF ile tedaviye baş- landı, VAS ≤ 2 olacak şekilde tedavilerinin belirli aşamalarında doz artışı yapıldı, 30. günde yeterli analjezik etkinlik sağlan- dıktan sonra ACE-R yeniden uygulandı. Tüm hastalar kendi aralarında, TDF tedavisi öncesi ve sonrası olmak üzere ACE-Rtoplam skoru ve alt grupları (dikkat-oryantasyon, bellek, akıcılık, dil, görsel-mekansal yetenekler) açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma sonunda tedavi sonrası, öncesi ile karşılaştırıldığında dikkat, oryantasyon, bellek, akıcılık, dil ve ACE-Rtoplam skorlarında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. Görsel ve mekansal yeteneklerde ise anlamlı bir değişme görüle- medi. Olguların günlük aktivite düzeyi başlangıca göre değişmedi. Sonuç: Kanser ağrısında TDF kullanımının kognitif fonksiyonlarda bozulma yapmadığı görüldü, hatta bazı kognitif testskorlarında anlamlı düzelme olduğu saptandı. Ağrının olmaması da hastaların yaşam kalitesini artırdı