Geçici Restoratif Dolgu Materyali Olarak Politetrafloroetilen Bant (Ptfe): Sıvı Filtrasyon Çalışması


OLCAN K., STEIER L., ERDOĞAN H., BELLİ S.

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.49, no.3, pp.17-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 49 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-22
  • Keywords: Dental leakage, polytetrafluoroethylene, temporary dental fillings
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: the purpose of this study was to compare the sealing ability of temporary restorative materials at 24 hrs and 1 week.Materials and Methods: endodontic access cavities were prepared in 56 extracted lower incisor-teeth and divided into 5 groups (n=10). Standard 5 mm deep access preparations were completed and root canals were prepared to size ISO #30 file. the access cavities were restored as follows: Group 1: temporary restorative material (ceivitron); Group 2: glass ionomer cement (Fuji II); Group 3: zinc oxide-eugenol cement (IrM); Group 4: zinc phosphate cement (adhesor); Group 5: polytetrafluoroetylene tape (PtFe). the quality of the coronal sealing of each specimen was measured (24 hrs and 1 week) using fluid transport model. the data was analysed with repeated measurements of anoVa, Tukey, Paired samples T-Tests. Results: a significant difference was found among the groups at all time-periods (p<0.05). at 24 hrs, PtFe showed similar leakage with ceivitron, IrM, and Fuji II but it showed higher leakage than adhesor. at 1 week, ceivitron showed higher leakage than PtFe, meanwhile PtFe showed similar leakage with IrM, Fuji II, and adhesor (p>0.05). Sealing ability of IrM and PtFe groups significantly increased by time (p<0.05 and p<0.001 respectively). Conclusion: Within the limitations of this study, PtFe showed an acceptable short-term sealing capability when compared to the other commonly used temporary restorative materials at 1 week measurements
Amaç: Bu çalışmanın amacı, geçici restoratif materyallerin 24 saat ve 1 hafta süresinde sızdırmazlık kabiliyetlerinin karşılaştırılmasıdır.Gereç ve Yöntem: 56 adet çekilmiş alt çene kesici dişin endodontik giriş kaviteleri açıldı. dişler 5 gruba ayrıldı (n=10). Giriş kaviteleri standart 5 mm derinlikte olacak şekilde açıldı ve kök kanalları ISo #30 numaraya kadar genişletildi. Giriş kaviteleri şu şekilde restore edildi: Grup 1: geçici restorasyon materyali (ceivitron); Grup 2: cam iyonomer siman (Fuji II); Grup 3: çinko oksit öjenol siman (IrM); Grup 4: çinko fosfat siman (adhesor); Grup 5: politetrafloroetilen bant (PtFe). Her örneğin koronal sızdırmazlık kalitesi sıvı filtrasyon yöntemi kullanılarak ölçüldü (24 saat ve 1 hafta). Veriler hesaplandı (lp), tekrarlayan ölçümlerle anoVa, Tukey ve bağımlı gruplarda P testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Tüm zamanlar için gruplar arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). 24 saatte, PtFe; ceivitron, IrM ve Fuji II ile benzer; fakat adhesor den daha fazla sızıntı değeri gösterdi. 1 haftada; Ceivitron, PTFE den daha fazla sızıntı değeri gösterdi, aynı zamanda PTFE; IrM, Fuji II ve adhesor ile benzer sızıntı değeri gösterdi (p>0.05). IrM ve PTFE gruplarının sızıntı değeri zamanla önemli derecede azaldı (p < 0.05 ve p < 0.001 sırasıyla). Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dâhilinde, PTFE, 1 haftalık ölçümlerde, diğer sıklıkla kullanılan geçici dolgu materyalleri ile kıyaslandığında, kabul edilebilir bir kısa-dönem sızdırmazlık kabiliyeti göstermiştir