Reasons for Requesting Cone-Beam Computed Tomography in a Group of Child and Adolescent Patients: A Retrospective Study


Creative Commons License

BALLI AKGÖL B., AKBULUT A.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.558-565, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine retro spectively the usage of cone beam computed tomography (CBCT) for diagnosis and treatment planning of pediatric patients who referred to İstanbul Medipol University Faculty of Dentistry, Department of Pedi atric Dentistry. Material and Methods: Healthy patients aged between 6 and 17 years, who were examined between July 2011 and January 2020, and whose CBCT images were taken for diagnosis and treatment planning, were included in the study. CBCT images were examined in three dimensions in the axial, coronal and sagittal planes by an oral and maxillofacial radiology specialist. The patients’ age, gender, systemic conditions, and reasons for requesting CBCT were recorded. Results: The CBCT images of 106 (56.1 %) boys and 83 (43.9 %) girls; aged be tween 6-17 (mean age 10.45±2.65); a total of 189 children were scanned. The most common reasons for CBCT are supernumerary teeth evaluations (37.2%) and eruption delays (35.9%). In pediatric dentistry, CBCT’s are used for the accurate diagnosis and treatment planning of complex cases such as cyst, supernumerary tooth, eruption delay, odon toma, condensed osteitis, trauma, ankylosis, endodontic surgery. Con clusion: CBCT should be considered only when it is necessary in diagnosis and treatment planning due to high radio-sensitivities of pe diatric patients with ongoing growth and development.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği ABD’ye başvuran çocuk ve ergen hastalarda teşhis ve tedavi amacıyla istek yapılmış konik ışınlı bilgisayarlı tomografilerin (KIBT) kullanım alanlarının retrospektif ola rak incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Temmuz 2011- Ocak 2020 tarihleri arasında muayene edilen, teşhis ve tedavi planlaması için KIBT görüntüleri alınmış olan 6-17 yaş arasındaki sis temik olarak sağlıklı hastalar dâhil edilmiştir. KIBT görüntüleri ağız diş ve çene radyolojisi uzmanı tarafından aksiyel, koronal ve sagittal düzlemde 3 boyutlu olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, sis temik durumları ve KIBT isteme nedenleri kaydedilmiştir. Bulgular: Yaşları 6-17 arasında (ortalama 10,45±2,65) değişen, 106’sı (%56,1) erkek, 83’ü (%43,9) kız olmak üzere toplam 189 çocuğun KIBT gö rüntüleri incelenmiştir. En sık KIBT istenme nedeni süpernümerer diş lerin (%37,2) ve sürme gecikmelerinin (%35,9) değerlendirilmesidir. Çocuk diş hekimliğinde; KIBT’ye kist, süpernümerer diş, sürme ge cikmesi, odontoma, kondense osteit, travma, ankiloz, endodontik cer rahi gibi karmaşık tedavi gerektiren olgularda, doğru teşhis ve tedavi planlaması için başvurulmaktadır. Sonuç: Büyüme ve gelişimi devam eden çocuk hastalarda, yüksek radyoduyarlılıkları nedeniyle teşhis ve tedavi planlamasında yalnızca gerekli olduğu durumlarda KIBT’lere başvurulmalıdır.